AvalehtKoolitused /  NLP Ärijuhtimise tehnoloogiad

NLP Ärijuhtimise tehnoloogiad

NLP Ärijuhtimise tehnoloogiad

See süsteemne ja eriline ärijuhtimise kursus põhineb kaasaegsetel NLP-tehnoloogiatel (NeuroLingvistiline Programmeermine). On väga palju asju, mida tänapäeva juht peab teadma ja oskama selleks, et olla ja jääda edukaks...

Loe edasi

Siin o­n omavahel tihedalt läbi põimunud juhi isiksuse iseärasused, tema omadused ja oskused, tema inimeste ja protsesside juhtimise võime, organisatsiooni arendamise tehnoloogiate olemasolu, jne. Meie eristame juhtimises kui tervikus 3 olulist põhivaldkonda, mida o­n oluline pidevalt täiustada. Need o­n:

1. Juhi isiksuse valdkond (siia kuulub juhi töös kasulike ja oluliste isiksuse omaduste ja oskuste arendamine, aja juhtimise oskused, lingvistika kunst, läbirääkimisoskused, jpm.). Siia kuuluvad järmised kursuse moodulid:

2. Juhi ja teiste inimeste valdkond (siia kuuluvad personalijuhtimise strateegiad, inimeste mõjutamine, juhtimine, jpm.). Siia kuuluvad järgmised kursuse moodulid:

3. Juhi ja organisatsiooni valdkond (haarab süsteemse mõtlemise komponente, organisatsiooni juhtimise tehnoloogiaid, nii organisatsiooni sisekeskkonna kui väliskeskkonna käsitlust, strateegiate analüüsi, jpm.). Siia kuuluvad järgmised kursuse moodulid:

Kursus põhineb NeuroLingvistilise Programeerimise (NLP) kontseptsioonil, mis muudab selle oluliselt erinevaks klassikalistest juhtimiskoolitustest. Mujal maailmas o­n see kontseptsioon leidnud suurt tunnustust tänu oma kõrgele rakenduslikkusele ja efektiivsusele. Eestis hakkab see piiri taga väljaõppinud inimeste kaudu leidma samuti üha enam kõlapinda ja tunnustust. Teil o­n võimalus olla esimeste seas, kes seda õpivad ja valdavad.

On mitmeid märksõnu, mida NLP kui meetodi erinevustest võiks lühidalt välja tuua. Mõned neist:

  • Tehnoloogilisus: Me anname teile kätte võtmed (mitte luku taga oleva ruumi kirjelduse) selleks, et te saaksite ise saavutada seda, mida soovite saavutada. Meie fookus o­n, kuidas midagi teha, mitte mida o­n vaja teha. Me anname teile tehnoloogia, mida te saate rakendada.
  • Struktuursus: Teadmised (mida o­n tõesti palju) o­n pandud selgesse ja toetavasse struktuuri, mis loob väga selge arusaamise kogu juhtimise valdkonna ja selle üksikosade toimimisest ja seostest.
  • Efektiivsus: Need teadmised toimivad päriselus! Teie ees olev kursus, oma fookusega ärile ja juhtimisele, o­n Eestis esmakordne võimalus õppida juhtimist läbi NLP fookuse. Kahte head asja koos.
  • Kaasaegsus: NLP kontseptsioon o­n rakenduspsühholoogia suundadest kõige uuem ja värskem. See tähendab, et ta koondab endasse teadmisi, mis o­n aktuaalsed ja olulised just selle aja inimesele, just praegu ja mitte 10 aastat tagasi. NLP areneb ja uueneb pidevalt ning käib kaasas meie kiirelt muutuva ajaga.
  • Huvitavus: NLP o­n huvitav, sest ... o­n huvitav.

Kõik, mis puudutab kursuse kestvust, ajakava, hindu, jmt. leiad siit.


Meeldivat õppimist!

Tutvu meie ärijuhtimise tehnoloogiate koolitustega:

Kogu kursus

“Juhtimise paradigma” o­n moodul, milles me keskendume juhi isiksust arendavatele NLP-tehnikatele. Juht peab aeg-ajalt üle vaatama oma valikuid ja sisemisi otsuseid selleks, et lihvida/muuta enda juhtimise praktika efektiivsemaks.

Juhtimise paradigma

“Juhtimise paradigma” o­n moodul, milles me keskendume juhi isiksust arendavatele NLP-tehnikatele. Juht peab aeg-ajalt üle vaatama oma valikuid ja sisemisi otsuseid selleks, et lihvida/muuta enda juhtimise praktika efektiivsemaks

Aeg ja tööprogrammid

“Aeg ja tööprogrammid” mooduli tähelepanu all o­n juhi (töötajate) ajaga toimetuleku oskused ja tööaja planeerimine. See o­n huvitav ja omanäoline kursus, mis aitab muuhulgas mõista, miks töötajad ja juht ise ei tule ajaga efektiivselt toime.

Juhi "M-skeemid"

Juhi "M-skeemid” tähendavad neid mõtlemise iseärasusi, mis o­n vahel juhi enda jaoks muutunud piiravaks ja takistavaks. Kuidas aga muuta need maksimaalselt toetavateks? See o­n moodul, mis aitab juhil luua struktuuri mõtlemise, tajumise, tunnete jm. osas.

Personali juhtimise kunst

“Personali juhtimise kunst” o­n moodul, mis käsitleb inimeste käitumise seaduspärasusi organisatsioonis. See o­n laia haardega teema, millega juht puutub kokku iga päev.

Grupiprotsesside juhtimine

Mida teha, kui organisatsioonis o­n “destruktiivsed koalitsioonid”, kuidas grupikäitumist mõjutada, kuidas panna meeskond efektiivsemalt toimima… o­n palju erinevaid küsimusi, mille taga peituvad samad põhimõtted ja seaduspärasused...

Strateegiate võlu

“Strateegiate võlu” moodul o­n loomulikult pühendatud strateegiatele. Ärijuhtimises o­n strateegiatel oma kindlalt väljakujunenud koht...

Ärimudelite maailm

“Ärimudelite maailm” moodul käsitleb äris toimivaid mudeleid. See o­n osa, mida peab teadma iga inimene, kes tahab ennast määratleda kui tegutsejat ärimaailmas...

Protsessid ja süsteemid

“Protsessid ja süsteemid” o­n moodul, mille põhieesmärgiks o­n aidata juhil selgeks saada organisatsiooni kui süsteemi toimimise seaduspärasused ja nende kasutamise võimalused ning õpetada nn. ”protsessikeskset mõtlemist”.

Muutused äris - NLP mudelid

“Muutused äris – NLP mudelid” käsitleb muutuste juhtimist. Muutused o­n hetkel ärijuhtimises aktuaalne teema.

Kriisijuhtimine firmas

Kriisijuhtimine o­n muutuste juhtimise osa, mis käsitleb kiiret (või venivat), ulatuslike muutuste olukorda, mis viib organisatsiooniprotsessid tasakaalust välja.

Ärilingvistika proffidele

“Ärilingvistika proffidele” moodulil õpime neid NLP tehnikaid, mis aitavad juhil paremini ärilingvistikas orienteeruda ja seda efektiivsemalt kasutada.

Miks valida meid enda organisatsiooni arenduspartneriks?

Pikaajaline kogemus – oleme asutatud 1996. aastal. Meie 20-aastane koolitus- ja konsultatsioonikogemus on garantiiks tippkvaliteedi tagamisel. Meid on usaldanud üle 500 organisatsiooni Eestis ja välisriikides, oleme koolitanud üle 14000 inimese.

Personaalsus – loome personaalseid arendusprogramme ja koolitusi. Lähtume konkreetse organisatsiooni vajadustest ning eesmärkidest, valime sobivad arendusvahendid, meetodid, teemad.

Originaalsus – suur osa meie koolitustest on autoriprogrammid, loodud toetudes pikaajalisele enesetäiendusele, uurimistööle ja inspireerituna igapäevasest tööst organisatsioonidega. Meil on üle 40 autorikoolituse. Oleme välja andnud 5 raamatut organisatsioonipsühholoogia ja sotsiaaltöö valdkonnas.

Püsiv meeskond – meil on püsiv koolitajate ning projektijuhtide meeskond, mis tagab järjepideva arendustöö ning koolituste kvaliteedi. Kõik meie treener-konsultandid on psühholoogia või andragoogika haridustaustaga.

Oleme Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu liige

Kõik liikmed järgivad oma töös Liidu Eetikakoodeksit ning Kvaliteedistandardit.

Kliendid meist

“Helmesest osalenud keskastmejuhid ja eksperdid leidsid, et Meta-Profiti koolitus oli hästi  struktureeritud, vaheldusrikas ja valdkonnaga haakuvad teemad ja näited. Kogu koolituse (sh õppematerjalide) ülesehitus toetasid  õpitut ja on rakendatavad päriselus. Koolituse väärtuslikuima osa moodustasid praktilised ülesanded, mis on aidanud kinnistada töötajate käitumist stressi- ja konfliktsituatsioonides. Hoolimata east, kogemusest ja emotsionaalsest intelligentsusest õppisid kõik uusi tehnikaid ja nõkse - seda näitas koolituse tagasiside küsitlus.
 
Heli Jaago
Kvaliteedijuht
Helmes
"Meta-Profiti meeskond teeb koolituse ettevalmistamisel väga põhjalikku tööd sihtgrupi vajaduste väljaselgitamisel ning eesmärkide püstitamisel.
Koolitusel osalenute tagasiside on valdavalt ülipositiivne. Tunnustatakse koolitajate laia silmaringi, professionaalsust auditooriumi valitsemisel ja intrigeerivate situatsioonidega toimetulekul. Koolituste põhivääruseks peetakse enese, kollektiivi ja organisatsioonikultuuri kõrvaltvaatamise võimalust, analüüsioskuste süvenemist probleemide käsitlemisel ja praktilisi näiteid igapäevaolukordades rakendamiseks."
 
Anne Sirge
Koolitusosakonna juhataja
Ida-Tallinna Keskhaigla
“Meta-Profiti koolitused on üks tõeline positiivne energiasüst igapäevarutiini. Koolitused on interaktiivsed ja sisu paneb pikaks ajaks teemade üle iseseisvalt edasi mõtisklema. On selgelt näha, et sisu on alati välja töötatud konkreetselt meie organisatsiooni vajadusi ja eripärasid arvestades, lahendused probleemidele on toimivad, ja julgus neid organisatsioonis rakendada on loonud positiivseid muutusi meeskondade toimimises ja aktiivsuses. Meie juhtide oskused inimesi coachida ja motiveerida on tänu Meta-Profiti koolitussarjale paranenud ja mis kõige olulisem - nad on ka ise motiveeritumad ja nakatavad pärast koolitust oma teotahtelisusega ka teisi."
 
 Geirit Jansen, AIESEC member in TTÜ
"Läbi koolituste on muutunud meie liikmete viis juhtida organisatsiooni – coachingust on saanud harjumus ning tava, mis aitavad liikmetel mõista paremini organisatsiooni väärtusi ning indiviidi panust sellesse. Meie liikmed näevad arenguvestluste olulisust inimeste ja protsesside juhtimises. Koolitus muutis viisi, kuidas meie liikmed mõistavad meie organisatsiooni, maailma ning seejuures iseend. Teemad ja tegevused olid neile head väljakutseks, kuigi meie liikmed on eelnevalt läbinud mitmeid koolitusi ning paljud neist on alustanud ise koolitajateekonnaga."
 
Alan Ibarra
Vice President Talent Management
Aiesec Eesti OÜ
“Mille poolest oli koolitus eriline:
- koolituse aeg oli maksimaalselt ära kasutatud; - konkreetselt meie meeskonna vajadustest lähtuv (mis on minu arvates  väga tähtis) ja paindlik lähenemine; - tempo oli sobiv; - maksimaalne meeskonna jälgimine ja analüüsimine.“

Katrin Tamme
haridus- ja noorsootöö nõunik
Jõhvi Vallavalitsus
“Oleme Meta-Profitiga teinud koostööd aastast 2007. Koostöö on olnud meeldiv ja meie inimestele väga arendav. Oleme tellinud põhiliselt raske kliendi koolitusi klienditeenindajatele ja ka juhtidele erinevaid teemasid. Eriliseks väärtuseks peame Alexander Kotchubei loodud toimivaid autoriprogramme, mis on päriselus ka rakendatavad ja on personaalselt kohandatud meie organisatsiooni konteksti.
Kõik Meta-Profiti koolitajad ja teised töötajad, kellega oleme kokku puutunud, on inimestena meeldivad, head suhtlejad, siirad ja avatud, kellega on rõõm asju ajada.“

Maigi Reintal
Personalijuht
AS Veolia Keskkonnateenused
„Arenguprogramm juhtimis- ja koostöövõimekuse tõstmiseks Narva Linnavalitsuse Rahandusametis. Rahandusameti meeskond jäi Meta-Profiti koolitusteenusega väga rahule: koolitajad olid asjatundlikud ja väga sõbralikud ning kõik toimus korrektselt ja õigeaegselt. Tahaks hinnata Meta-Profiti väga meeldiva koostöö eest - kui võimalust on, siis sooviksime tulevikus Teiega koostööd teha ja julgeme Teid ka teistele soovitada.”

Jelena Golubeva
Direktori asetäitja
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
“Kolmel päeval toimunud koolitus „Organisatsioonikultuur ja klienditeenindus“ oli nii oma sisult, ülesehituselt kui ka probleemi asetuselt üks omanäolisemaid, kus on õnnestunud osaleda. Vaatenurk ja probleemi asetus ning tee lahendusteni olid uudsed ja huvitavad. Eriti meeldejääv oli psühholoogilisest lähtenurgast suunatud lähenemine.”

Ain Kütt RMK Sagadi muuseumi juht
© 2011 Meta-Profit - organisatsioonide koolitus ja konsultatsioon aastast 1996 | 646 13 80 | meie@metaprofit.ee | Madara tänav 29, 10612 Tallinn | EHISe ID: 7240