AvalehtKoolitused /  Koolitused koolile ja lasteaiale

Koolitused koolile ja lasteaiale

Koolitused koolile ja lasteaiale

Oleme loonud koolide ja lasteaedade personali psühholoogiliseks arendamiseks koolitusprogrammid, pidades silmas just haridusasutuste vajadusi ning eripärasid. Alates 1996. aastast on meie koolitusi ning konsultatsiooniteenuseid kasutanud enam kui 20 haridusasutust üle Eesti.
 

Loe edasi

Sisekoolituste läbiviimisel tutvume eelnevalt iga konkreetse õppeasutusega (kool, lasteaed) ja läheneme sellele personaalselt – iga asutus saab enda vajaduste ja eripäradega arvestava koolitusprogrammi nii selle sisu kui vormi osas.

Kõik meie õppekavad omavad Haridus-ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud koolitusluba.

Me loodame siiralt, et leiate meie koolitusteemade valikus rohkelt kasulikku ja huvitavat, mis avardab teie võimalusi koolielu edendamisel ja personali arendamisel.

Tutvu meie koolidele ja lasteaedadele mõeldud teenustega:

Arenguvestluse läbiviimise oskused - klassijuhataja arenguvestluse juhina

Tänapäeva õppeasutused o­n kohustatud läbi viima õpilaste arenguvestlusi. Mõnede pedagoogide jaoks o­n arenguvestlused pigem rutiinne ja formaalne protseduur, mida tuleb põhitöö kõrvalt ära teha.

Efektiivse suhtlemise treening

Hea õppekeskkonna loomiseks vajavad pedagoogid ühelt poolt õpetatava aine põhjalikku tundmist, teiselt poolt aga suurt hulka tarkust ja teadmisi nii õpilase kui ka enda psühholoogilise toimimise kohta.

Enesekehtestamisoskuste treening aineõpetajatele e. kuidas toime tulla õpilaste vastupanuga

Enesekehtestamine laiemalt tähendab oskust anda teada oma vajadustest, võimalustest ja piiridest, seista enda eest, samal ajal osates säilitada positiivseid suhteid suhtluspartneriga. Ennastkehtestav käitumine o­n omane tasakaalukale, enesekindlale ning teistega arvestavale isiksusele.

Esinemise loovus

Iga pedagoogi üks peamisi eesmärke o­n õppekava efektiivne edasiandmine. See nõuab temalt eelkõige süvenemist õppematerjali tunni ettevalmistamisel ning eesmärgile orienteeritud ja õppimist motiveerivat tegutsemist tunni läbiviimisel...

Inimeste juhtimise kunst

Inimeste juhtimine o­n laia haardega teema, millega õppeasutuse juht puutub kokku iga päev. Iga juht püüdleb selle poole, et suhtlemine alluvatega oleks efektiivne ja rahulolu tekitav nii juhi enda kui töötaja seisukohalt...

Kriisipsühholoogia põhialused e. kuidas käituda koolis toimunud kriisi korral

Käesolevas koolitusprogrammis tulevad käsitlusele olulisemad teemad, mis o­n seotud inimese (ja lapse) käitumisega kriisiolukorras ja kriisiseisundis inimese abistamisega.

Õpetamine mudeldamise kaudu

Igal inimesel (sealhulgas igal õpilasel ja ka õpetajal) o­n olemas oma sisemised ja enamasti teadvustamata õppimisstrateegiad, mille abil ta omandab uusi teadmisi, jätab informatsiooni meelde ning töötleb seda...

Õppeasutuse töötajate edukas koostöö e. Meeskonnatöö 5+

Igas õppeasutuses o­n suuremal või väiksemal määral vajadus meeskonnatöö järele. Selline vajadus võib tekkida seoses konkreetsete ülesannete lahendamisega (näit. ülekooliliste projektide läbiviimine; kooli arengukava väljatöötamine).

Organisatsioonikultuuri ja psühholoogilise sisekliima kujundamine koolis/ lasteaias

Kes teaks paremini kui Sina, hea koolijuht, et koolielu o­n intensiivne ja sageli pingeline. Kui seda ei toeta tugeva organisatsioonikultuuri raamistik, võivad kergesti tekkida varjatud konfliktid, usaldamatus, üksteisele vastutöötamine ja muud psühholoogilised kitsaskohad, mis vähendavad kogu personali töö efektiivsust ja väsitavad inimesi asjatult.

Suhtlemine avalikkusega

Esinemine meedias o­n oskus, mida peaks valdama iga õppeasutuse juht/esindaja. Iga kord kui o­n vaja võtta avalikkuses sõna tuleb meeles pidada, et esindatakse eelkõige õppeasutust tervikuna ning kooli maine võib sõltuda sellest kui hästi oskab esineda selle õppeasutuse juht.

Miks valida meid enda organisatsiooni arenduspartneriks?

Pikaajaline kogemus – oleme asutatud 1996. aastal. Meie 20-aastane koolitus- ja konsultatsioonikogemus on garantiiks tippkvaliteedi tagamisel. Meid on usaldanud üle 500 organisatsiooni Eestis ja välisriikides, oleme koolitanud üle 14000 inimese.

Personaalsus – loome personaalseid arendusprogramme ja koolitusi. Lähtume konkreetse organisatsiooni vajadustest ning eesmärkidest, valime sobivad arendusvahendid, meetodid, teemad.

Originaalsus – suur osa meie koolitustest on autoriprogrammid, loodud toetudes pikaajalisele enesetäiendusele, uurimistööle ja inspireerituna igapäevasest tööst organisatsioonidega. Meil on üle 40 autorikoolituse. Oleme välja andnud 5 raamatut organisatsioonipsühholoogia ja sotsiaaltöö valdkonnas.

Püsiv meeskond – meil on püsiv koolitajate ning projektijuhtide meeskond, mis tagab järjepideva arendustöö ning koolituste kvaliteedi. Kõik meie treener-konsultandid on psühholoogia või andragoogika haridustaustaga.

Oleme Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu liige

Kõik liikmed järgivad oma töös Liidu Eetikakoodeksit ning Kvaliteedistandardit.

Kliendid meist

“Helmesest osalenud keskastmejuhid ja eksperdid leidsid, et Meta-Profiti koolitus oli hästi  struktureeritud, vaheldusrikas ja valdkonnaga haakuvad teemad ja näited. Kogu koolituse (sh õppematerjalide) ülesehitus toetasid  õpitut ja on rakendatavad päriselus. Koolituse väärtuslikuima osa moodustasid praktilised ülesanded, mis on aidanud kinnistada töötajate käitumist stressi- ja konfliktsituatsioonides. Hoolimata east, kogemusest ja emotsionaalsest intelligentsusest õppisid kõik uusi tehnikaid ja nõkse - seda näitas koolituse tagasiside küsitlus.
 
Heli Jaago
Kvaliteedijuht
Helmes
"Meta-Profiti meeskond teeb koolituse ettevalmistamisel väga põhjalikku tööd sihtgrupi vajaduste väljaselgitamisel ning eesmärkide püstitamisel.
Koolitusel osalenute tagasiside on valdavalt ülipositiivne. Tunnustatakse koolitajate laia silmaringi, professionaalsust auditooriumi valitsemisel ja intrigeerivate situatsioonidega toimetulekul. Koolituste põhivääruseks peetakse enese, kollektiivi ja organisatsioonikultuuri kõrvaltvaatamise võimalust, analüüsioskuste süvenemist probleemide käsitlemisel ja praktilisi näiteid igapäevaolukordades rakendamiseks."
 
Anne Sirge
Koolitusosakonna juhataja
Ida-Tallinna Keskhaigla
“Meta-Profiti koolitused on üks tõeline positiivne energiasüst igapäevarutiini. Koolitused on interaktiivsed ja sisu paneb pikaks ajaks teemade üle iseseisvalt edasi mõtisklema. On selgelt näha, et sisu on alati välja töötatud konkreetselt meie organisatsiooni vajadusi ja eripärasid arvestades, lahendused probleemidele on toimivad, ja julgus neid organisatsioonis rakendada on loonud positiivseid muutusi meeskondade toimimises ja aktiivsuses. Meie juhtide oskused inimesi coachida ja motiveerida on tänu Meta-Profiti koolitussarjale paranenud ja mis kõige olulisem - nad on ka ise motiveeritumad ja nakatavad pärast koolitust oma teotahtelisusega ka teisi."
 
 Geirit Jansen, AIESEC member in TTÜ
"Läbi koolituste on muutunud meie liikmete viis juhtida organisatsiooni – coachingust on saanud harjumus ning tava, mis aitavad liikmetel mõista paremini organisatsiooni väärtusi ning indiviidi panust sellesse. Meie liikmed näevad arenguvestluste olulisust inimeste ja protsesside juhtimises. Koolitus muutis viisi, kuidas meie liikmed mõistavad meie organisatsiooni, maailma ning seejuures iseend. Teemad ja tegevused olid neile head väljakutseks, kuigi meie liikmed on eelnevalt läbinud mitmeid koolitusi ning paljud neist on alustanud ise koolitajateekonnaga."
 
Alan Ibarra
Vice President Talent Management
Aiesec Eesti OÜ
“Mille poolest oli koolitus eriline:
- koolituse aeg oli maksimaalselt ära kasutatud; - konkreetselt meie meeskonna vajadustest lähtuv (mis on minu arvates  väga tähtis) ja paindlik lähenemine; - tempo oli sobiv; - maksimaalne meeskonna jälgimine ja analüüsimine.“

Katrin Tamme
haridus- ja noorsootöö nõunik
Jõhvi Vallavalitsus
“Oleme Meta-Profitiga teinud koostööd aastast 2007. Koostöö on olnud meeldiv ja meie inimestele väga arendav. Oleme tellinud põhiliselt raske kliendi koolitusi klienditeenindajatele ja ka juhtidele erinevaid teemasid. Eriliseks väärtuseks peame Alexander Kotchubei loodud toimivaid autoriprogramme, mis on päriselus ka rakendatavad ja on personaalselt kohandatud meie organisatsiooni konteksti.
Kõik Meta-Profiti koolitajad ja teised töötajad, kellega oleme kokku puutunud, on inimestena meeldivad, head suhtlejad, siirad ja avatud, kellega on rõõm asju ajada.“

Maigi Reintal
Personalijuht
AS Veolia Keskkonnateenused
„Arenguprogramm juhtimis- ja koostöövõimekuse tõstmiseks Narva Linnavalitsuse Rahandusametis. Rahandusameti meeskond jäi Meta-Profiti koolitusteenusega väga rahule: koolitajad olid asjatundlikud ja väga sõbralikud ning kõik toimus korrektselt ja õigeaegselt. Tahaks hinnata Meta-Profiti väga meeldiva koostöö eest - kui võimalust on, siis sooviksime tulevikus Teiega koostööd teha ja julgeme Teid ka teistele soovitada.”

Jelena Golubeva
Direktori asetäitja
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
“Kolmel päeval toimunud koolitus „Organisatsioonikultuur ja klienditeenindus“ oli nii oma sisult, ülesehituselt kui ka probleemi asetuselt üks omanäolisemaid, kus on õnnestunud osaleda. Vaatenurk ja probleemi asetus ning tee lahendusteni olid uudsed ja huvitavad. Eriti meeldejääv oli psühholoogilisest lähtenurgast suunatud lähenemine.”

Ain Kütt RMK Sagadi muuseumi juht
© 2011 Meta-Profit - organisatsioonide koolitus ja konsultatsioon aastast 1996 | 646 13 80 | meie@metaprofit.ee | Madara tänav 29, 10612 Tallinn | EHISe ID: 7240