Avaleht /  Koolitused

Supervisioon

Supervisioon

Supervisiooni teenus jõudis Eestisse organisatsiooni töönõustamise nime all. Meta-Profit oli üks esimesi ettevõtteid, kes Eestis 1996. aastal supervisiooni pakkuma ning tutvustama hakkas, olles lõpetanud pikaajalise väljaõppe Saksa der Roten Faden Institut poolt. Eestis tegutsevad superviisorid on peamiselt saksa koolkonna taustaga.

Mis on supervisioon?

Supervisioon on üks võimalikest organisatsiooni arenguvahenditest, mis toimub superviisori juhtimisel ning on jätkuv, pikaajaline protsess.

Supervisiooni põhieesmärk on soovitud muudatuste toetamine, seatud eesmärkide saavutamisele kaasa aitamine, tulemusteni jõudmine. Organisatsiooni puhul võivad soovitud eesmärkideks olla näiteks ladusam koostöö, efektiivsem otsustamine, paranenud protsessid, mis viivad paranenud ärilise tulemuslikkuseni, olgu nendeks kasumi-, kasvu- või muud eesmärgid. Supervisiooniprotsess eeldab tihedat ning avatud koostööd organisatsiooni juhtkonnaga, kellega koos pannakse paika protsessi eesmärgid ning liigutakse nende saavutamise suunas.

Supervisioon on väga tõhus keerukatel ning muudatuste perioodidel – kui meeskonnal endal tuleb luua muutusi või parimal viisil reageerida väliste muutuste survele.

Supervisioon võib toimuda: 

  1. tervikorganisatsiooni,
  2. meeskonna/grupi,
  3. individuaalsel tasandil.

Enamasti terviklik supervisiooniprotsess sisaldab kõiki neid alaprotsesse, millele võivad lisanduda ka temaatilised (lühi)koolitused, täiendamaks vajadusel töötajate ja juhtide teadmisi.

Kui koolituste läbiviimisel on fookuses peamiselt uute teadmiste edasiandmine või oskuste harjutamine, siis supervisiooni käigus tegeletakse eelkõige protsesside, käitumise, kultuuri ümberkujundamisega soovitud suunas. Koolituste ning supervisiooni omavaheline kombinatsioon võib olla väga tõhus uute oskuste omandamisel ning nende ellurakendamisel.

Supervisioonis aidatakse meeskonnal tervikuna ning igal meeskonnaliikmel eraldi püstitada endale eesmärke, töötada välja süsteemid nende ellurakendamiseks ja toetatakse igakülgselt nende saavutamist.

Supervisiooni protsessis teadvustavad meeskonnaliikmed oma ressursse ja leiavad võimalusi kogu oma võimekuse ja potentsiaali kasutusele võtmiseks. Väga tähtis on võimalus üheskoos tööprobleemidele parimaid lahendusi leida ning nende põhjal motiveeritult tegutseda.

Tulemuslikkuse tagab supervisiooniprotsessi etapiviisilisus, st. regulaarsed kohtumised, mille sagedus on kokku lepitud. Eriti oluline on siin pikema ajaperioodi efekt, kuna uute hoiakute ja käitumisharjumuste kujunemine vajab püsivat hoolt.

Vajadusel aitab superviisor kolleegidel omavahel emotsionaalseid ja keerulisi teemasid läbi rääkida. Supervisiooni teemaks võivad olla nt omavahelised suhted meeskonnas, nii kinni jooksnud kui edukalt lahendatud klientidega seotud juhtumid, töö korralduslikud küsimused.

Supervisioon sobib nii suurele kui väikesele ettevõttele, sõltumata tegevusalast.

Iga organisatsiooni normaalne elutsükkel sisaldab endas keerukamaid perioode , mil muutuvad inimeste arendamise vajadused. Üldistusena võib öelda, et  perioodidel, mil organisatsioon soovib ellu viia suuremahulisi muudatusi, parendada olulisi protsesse või on juba kokku puutunud probleemidega, mille lahendamiseks on sisemised ressursid ebapiisavad, võib oluliselt kasvada vajadus konsultatsiooniteenuste järele. Lisaks supervisiooniprotsessile kui ühele lahendusele, võib osutuda vajalikuks kasutada teisi arenguvahendeid, nagu individuaalteraapia/-nõustamine, coaching, kriisinõustamine jt. Meie poolt pakutavate konsultatsiooniteenustega võite tutvuda vasakul avanenud linkide all.

 

Töönõustamisest ja supervisioonist lähemalt

Kuidas see toimub?

Supervisiooniprotsess toimub organisatsioonis reeglina 1-2 konsultandi juhtimisel...

Miks valida supervisioon?

Supervisioon ehk organisatsiooni töönõustamine o­n üks efektiivsemaid meetodeid organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks.

Töönõustamise teemad

Psühholoogiline töönõustamisprotsess sisaldab endas erinevate organisatsiooni valdkondade ja teemadega tegelemist...

Teenindusjuhtimise nõustamine

Klienditeeninduse nõustamine on keskendunud ettevõtte teeninduspotentsiaali kasvatamisele ning probleemide lahendamisele.

Miks valida meid enda organisatsiooni arenduspartneriks?

Pikaajaline kogemus – oleme asutatud 1996. aastal. Meie 20-aastane koolitus- ja konsultatsioonikogemus on garantiiks tippkvaliteedi tagamisel. Meid on usaldanud üle 500 organisatsiooni Eestis ja välisriikides, oleme koolitanud üle 14000 inimese.

Personaalsus – loome personaalseid arendusprogramme ja koolitusi. Lähtume konkreetse organisatsiooni vajadustest ning eesmärkidest, valime sobivad arendusvahendid, meetodid, teemad.

Originaalsus – suur osa meie koolitustest on autoriprogrammid, loodud toetudes pikaajalisele enesetäiendusele, uurimistööle ja inspireerituna igapäevasest tööst organisatsioonidega. Meil on üle 40 autorikoolituse. Oleme välja andnud 5 raamatut organisatsioonipsühholoogia ja sotsiaaltöö valdkonnas.

Püsiv meeskond – meil on püsiv koolitajate ning projektijuhtide meeskond, mis tagab järjepideva arendustöö ning koolituste kvaliteedi. Kõik meie treener-konsultandid on psühholoogia või andragoogika haridustaustaga.

Oleme Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu liige

Kõik liikmed järgivad oma töös Liidu Eetikakoodeksit ning Kvaliteedistandardit.

Kliendid meist

“Helmesest osalenud keskastmejuhid ja eksperdid leidsid, et Meta-Profiti koolitus oli hästi  struktureeritud, vaheldusrikas ja valdkonnaga haakuvad teemad ja näited. Kogu koolituse (sh õppematerjalide) ülesehitus toetasid  õpitut ja on rakendatavad päriselus. Koolituse väärtuslikuima osa moodustasid praktilised ülesanded, mis on aidanud kinnistada töötajate käitumist stressi- ja konfliktsituatsioonides. Hoolimata east, kogemusest ja emotsionaalsest intelligentsusest õppisid kõik uusi tehnikaid ja nõkse - seda näitas koolituse tagasiside küsitlus.
 
Heli Jaago
Kvaliteedijuht
Helmes
"Meta-Profiti meeskond teeb koolituse ettevalmistamisel väga põhjalikku tööd sihtgrupi vajaduste väljaselgitamisel ning eesmärkide püstitamisel.
Koolitusel osalenute tagasiside on valdavalt ülipositiivne. Tunnustatakse koolitajate laia silmaringi, professionaalsust auditooriumi valitsemisel ja intrigeerivate situatsioonidega toimetulekul. Koolituste põhivääruseks peetakse enese, kollektiivi ja organisatsioonikultuuri kõrvaltvaatamise võimalust, analüüsioskuste süvenemist probleemide käsitlemisel ja praktilisi näiteid igapäevaolukordades rakendamiseks."
 
Anne Sirge
Koolitusosakonna juhataja
Ida-Tallinna Keskhaigla
“Meta-Profiti koolitused on üks tõeline positiivne energiasüst igapäevarutiini. Koolitused on interaktiivsed ja sisu paneb pikaks ajaks teemade üle iseseisvalt edasi mõtisklema. On selgelt näha, et sisu on alati välja töötatud konkreetselt meie organisatsiooni vajadusi ja eripärasid arvestades, lahendused probleemidele on toimivad, ja julgus neid organisatsioonis rakendada on loonud positiivseid muutusi meeskondade toimimises ja aktiivsuses. Meie juhtide oskused inimesi coachida ja motiveerida on tänu Meta-Profiti koolitussarjale paranenud ja mis kõige olulisem - nad on ka ise motiveeritumad ja nakatavad pärast koolitust oma teotahtelisusega ka teisi."
 
 Geirit Jansen, AIESEC member in TTÜ
"Läbi koolituste on muutunud meie liikmete viis juhtida organisatsiooni – coachingust on saanud harjumus ning tava, mis aitavad liikmetel mõista paremini organisatsiooni väärtusi ning indiviidi panust sellesse. Meie liikmed näevad arenguvestluste olulisust inimeste ja protsesside juhtimises. Koolitus muutis viisi, kuidas meie liikmed mõistavad meie organisatsiooni, maailma ning seejuures iseend. Teemad ja tegevused olid neile head väljakutseks, kuigi meie liikmed on eelnevalt läbinud mitmeid koolitusi ning paljud neist on alustanud ise koolitajateekonnaga."
 
Alan Ibarra
Vice President Talent Management
Aiesec Eesti OÜ
“Mille poolest oli koolitus eriline:
- koolituse aeg oli maksimaalselt ära kasutatud; - konkreetselt meie meeskonna vajadustest lähtuv (mis on minu arvates  väga tähtis) ja paindlik lähenemine; - tempo oli sobiv; - maksimaalne meeskonna jälgimine ja analüüsimine.“

Katrin Tamme
haridus- ja noorsootöö nõunik
Jõhvi Vallavalitsus
“Oleme Meta-Profitiga teinud koostööd aastast 2007. Koostöö on olnud meeldiv ja meie inimestele väga arendav. Oleme tellinud põhiliselt raske kliendi koolitusi klienditeenindajatele ja ka juhtidele erinevaid teemasid. Eriliseks väärtuseks peame Alexander Kotchubei loodud toimivaid autoriprogramme, mis on päriselus ka rakendatavad ja on personaalselt kohandatud meie organisatsiooni konteksti.
Kõik Meta-Profiti koolitajad ja teised töötajad, kellega oleme kokku puutunud, on inimestena meeldivad, head suhtlejad, siirad ja avatud, kellega on rõõm asju ajada.“

Maigi Reintal
Personalijuht
AS Veolia Keskkonnateenused
„Arenguprogramm juhtimis- ja koostöövõimekuse tõstmiseks Narva Linnavalitsuse Rahandusametis. Rahandusameti meeskond jäi Meta-Profiti koolitusteenusega väga rahule: koolitajad olid asjatundlikud ja väga sõbralikud ning kõik toimus korrektselt ja õigeaegselt. Tahaks hinnata Meta-Profiti väga meeldiva koostöö eest - kui võimalust on, siis sooviksime tulevikus Teiega koostööd teha ja julgeme Teid ka teistele soovitada.”

Jelena Golubeva
Direktori asetäitja
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
“Kolmel päeval toimunud koolitus „Organisatsioonikultuur ja klienditeenindus“ oli nii oma sisult, ülesehituselt kui ka probleemi asetuselt üks omanäolisemaid, kus on õnnestunud osaleda. Vaatenurk ja probleemi asetus ning tee lahendusteni olid uudsed ja huvitavad. Eriti meeldejääv oli psühholoogilisest lähtenurgast suunatud lähenemine.”

Ain Kütt RMK Sagadi muuseumi juht
© 2011 Meta-Profit - organisatsioonide koolitus ja konsultatsioon aastast 1996 | 646 13 80 | meie@metaprofit.ee | Madara tänav 29, 10612 Tallinn | EHISe ID: 7240