AvalehtKoolitusedJuhtimine /  Ajajuhtimise psühholoogilised tehnoloogiad. Juhtides ennast ajas
Ajajuhtimise psühholoogilised tehnoloogiad. Juhtides ennast ajas

Ajajuhtimise psühholoogilised tehnoloogiad. Juhtides ennast ajas

Me kõik teame, et meile o­n antud 24 tundi ööpäevas ning sellest peab jätkuma kõigiks tegevusteks, mis o­n vajalikud meie töökeskkonnas, isiklikus ja sotsiaalses elus. Meie koolitusprogramm, mis kannab nime Ajajuhtimise tehnoloogiad I keskendub eelkõige tööaja efektiivsema kasutamise oskuste omandamisele, samal ajal o­n osalejatel võimalus leida sellest ka mitmeid viiteid ajajuhtimise tõhustamise kohta muudes situatsioonides.

Tööaja efektiivsema kasutamise läbimõtlemise vajadusele viitavad reeglina mitmed tüüpilised „sümptomid”. Näiteks:

Konkreetse inimese hinnangul esineb liiga sageli „tulekahjusid”.
• Ülesannete lõpetamine läheb sageli ettenähtud tähtajast üle.
• Pidevalt o­n tunne, et tööpäev saab otsa enne kui jõuab tõeliselt oluliste tegevusteni.
• Ei jõua piisavalt süveneda kõigesse, millesse sooviks ning jääb tunne, et paljud asjad saavad tehtud „ülejala”.
• Sageli tuleb tööülesandeid sujuvalt „koju kaasa”.
• Jm.

Kuna enamasti me ei saa muuta aja hulka, mis o­n meie ametikohale ettekirjutatud vajalike ülesannete täitmiseks, peame muutma eelkõige selle aja jaotamist/kasutamist:

Esiteks, milline o­n meie isiklik hetkeseis enda "aja ja energia" kontol? Kuidas hetkel jaotub meie ajastruktuur, milline o­n meie rahulolu sellega. Kuidas toimib hetkel meie sisepatarei? Kuidas seda paremini tööle saada.

Läbi mõelda enda tööülesanded – mis o­n konkreetse ametikoha (juhi, spetsialisti) funktsioonidest lähtuvalt esmaolulised. Peale funktsioonide analüüsimist tuleb osalejatel enda ülesandeid vajadusel tasakaalustada (optimeerida). Selleks, et tööülesandeid analüüsida ning järjestada, tuleb toetuda mudelitele, mis meid seejuures abistaksid. Üsna sageli jääb nõrk ajajuhtimine selle taha, et pigem tehakse „asju õigesti kui õigeid asju”.

Kolmas oluline element, millega peame aja kasutamise juures suuresti arvestama, o­n meie isiksuse eripära – kas minu jaoks o­n efektiivsem teha kiiresti palju töid järjest ning siis lubada endale pikk paus energia taastamiseks või siis jaotada ülesanded päeva peale ühtlaselt? Kui pika ajaga ma pean arvestama enda „ümberlülitamiseks” kui mul tuleb lõpetada kirjalik ülesanne ning valmistada end ette koosolekuks?... Kui mitte arvestada enda psühholoogiliste eripäradega, võime oluliselt vähendada enda efektiivsust ülesannete teostamisel ja sellega suurendame kulutatava aja hulka. Meie vaatleme isiksuslikke eripärasid psühholoogiliste tööprogrammide valguses ja siinkohal käsitleme ka „viirusprogramme”, mis sisaldavad endas sageli ajaröövleid – sagedasi katkestusi, kohvipause, sotsiaalseid vestluseid kolleegidega, jmt.

Kokkuvõtvalt peamegi antud praktilisel treeningul oluliseks käsitleda järgmiseid põhivaldkondi aja efektiivsema kasutamisega seotult:

1) Enda ajajuhtimise "tagamaade" vaatlus - energia, motivatsioon, aja struktuuri tasakaal. 2) Enda tööfunktsioonide analüüs ja optimeerimine. Isikliku tegevusplaani koostamine optimeeritud ülesannete profiili ellurakendamiseks. 3) Enda isiksuslike eripärade analüüs aja kasutamise valguses. Psühholoogilised tööprogrammid ja efektiivne ajajuhtimine. Psühholoogiliste „viirusprogrammide” ja ajaröövlite avastamine ning nende vähendamine.

Lähemalt metaprogrammide mudelist…

Metaprogrammid väljendavad inimesele stereotüüpseks saanud mõtlemise, käitumise mustreid. Metaprogrammid juhivad meid nii tööelus kui isiklikus elus. Metaprogrammide mudel võimaldab vaadelda iseenda isiksuse profiili seoses efektiivsema ajajuhtimisega ning võrreldes seda konkreetse töö vajadustega.

NLP Metaprogrammide mudeli abil o­n kirjeldatud üle 40 programmi, mis jaotuvad järgmiselt:
• Situatiivsed ja püsivad programmid (kergemini, raskemini muudetavad).
• Isiklikud-tööalased-sotsiaalsed programmid

Universaalsed soovitused, mida sageli pakutakse ärijuhtimisalases kirjanduses (n. „vähem kui 5 min kestvad ülesanded tee ära koheselt”), o­n paljude ametikohtade igapäevatöö praktika seisukohalt väheefektiivsed, oluline o­n õppida enda organisatsiooni, töö ja isiksuse eripäradest lähtuvalt tegema maksimaalselt efektiivseid valikuid enda tööpäeva organiseerimisel.

TEEMAD:

  • Isiklik aja ning energia "konto". Inimese aja struktuur, selle tasakaalu saavutamine. Energeetika ja selle häired. Ajajuhtimise probleemid seotult energeetikaga, motivatsiooniga.
  • Aeg ja tööülesanded. Minu ametikoha põhifunktsioonid ning nende analüüs. Tööfunktsioonide optimeerimise mudel. Optimeerimise filtrid ja nende kasutamine. Praktilised mudelid ülesannete tasakaalustamise  lihtsustamiseks. Prioriteetide seadmine.  Prioriteetide võimalikud lähtekohad. Isikliku tööülesannete profiili optimeerimine ja tegevusplaani koostamine efektiivsema ajakava juurutamiseks.
  • Tööaeg ja inimese psühholoogilised programmid – inimese individuaalne muster töö tegemisel ja organiseerimisel. Psühholoogilised tööprogrammid ning efektiivsem ajakasutus. Kas minu tööprogrammid o­n efektiivsed? – mida ja kuidas muuta. Tööalased „viirusprogrammid”, mis viivad aja kasutamise efektiivsust alla. Tööaja röövlid seotult tööprogrammidega (sagedased katkestused, sotsiaalsed vestlused, jm) ja nende vähendamise võimalused. Juurutatavate muudatuste „ökoloogilisus” – kuidas muudatused ei viiks alla tööalast motivatsiooni, rahulolu tööga. Metaprogrammide näidisprofiilide analüüs ning soovitused. Eneseanalüüs.

Miks valida meid enda organisatsiooni arenduspartneriks?

Pikaajaline kogemus – oleme asutatud 1996. aastal. Meie 20-aastane koolitus- ja konsultatsioonikogemus on garantiiks tippkvaliteedi tagamisel. Meid on usaldanud üle 500 organisatsiooni Eestis ja välisriikides, oleme koolitanud üle 14000 inimese.

Personaalsus – loome personaalseid arendusprogramme ja koolitusi. Lähtume konkreetse organisatsiooni vajadustest ning eesmärkidest, valime sobivad arendusvahendid, meetodid, teemad.

Originaalsus – suur osa meie koolitustest on autoriprogrammid, loodud toetudes pikaajalisele enesetäiendusele, uurimistööle ja inspireerituna igapäevasest tööst organisatsioonidega. Meil on üle 40 autorikoolituse. Oleme välja andnud 5 raamatut organisatsioonipsühholoogia ja sotsiaaltöö valdkonnas.

Püsiv meeskond – meil on püsiv koolitajate ning projektijuhtide meeskond, mis tagab järjepideva arendustöö ning koolituste kvaliteedi. Kõik meie treener-konsultandid on psühholoogia või andragoogika haridustaustaga.

Oleme Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu liige

Kõik liikmed järgivad oma töös Liidu Eetikakoodeksit ning Kvaliteedistandardit.

Kliendid meist

“Helmesest osalenud keskastmejuhid ja eksperdid leidsid, et Meta-Profiti koolitus oli hästi  struktureeritud, vaheldusrikas ja valdkonnaga haakuvad teemad ja näited. Kogu koolituse (sh õppematerjalide) ülesehitus toetasid  õpitut ja on rakendatavad päriselus. Koolituse väärtuslikuima osa moodustasid praktilised ülesanded, mis on aidanud kinnistada töötajate käitumist stressi- ja konfliktsituatsioonides. Hoolimata east, kogemusest ja emotsionaalsest intelligentsusest õppisid kõik uusi tehnikaid ja nõkse - seda näitas koolituse tagasiside küsitlus.
 
Heli Jaago
Kvaliteedijuht
Helmes
"Meta-Profiti meeskond teeb koolituse ettevalmistamisel väga põhjalikku tööd sihtgrupi vajaduste väljaselgitamisel ning eesmärkide püstitamisel.
Koolitusel osalenute tagasiside on valdavalt ülipositiivne. Tunnustatakse koolitajate laia silmaringi, professionaalsust auditooriumi valitsemisel ja intrigeerivate situatsioonidega toimetulekul. Koolituste põhivääruseks peetakse enese, kollektiivi ja organisatsioonikultuuri kõrvaltvaatamise võimalust, analüüsioskuste süvenemist probleemide käsitlemisel ja praktilisi näiteid igapäevaolukordades rakendamiseks."
 
Anne Sirge
Koolitusosakonna juhataja
Ida-Tallinna Keskhaigla
“Meta-Profiti koolitused on üks tõeline positiivne energiasüst igapäevarutiini. Koolitused on interaktiivsed ja sisu paneb pikaks ajaks teemade üle iseseisvalt edasi mõtisklema. On selgelt näha, et sisu on alati välja töötatud konkreetselt meie organisatsiooni vajadusi ja eripärasid arvestades, lahendused probleemidele on toimivad, ja julgus neid organisatsioonis rakendada on loonud positiivseid muutusi meeskondade toimimises ja aktiivsuses. Meie juhtide oskused inimesi coachida ja motiveerida on tänu Meta-Profiti koolitussarjale paranenud ja mis kõige olulisem - nad on ka ise motiveeritumad ja nakatavad pärast koolitust oma teotahtelisusega ka teisi."
 
 Geirit Jansen, AIESEC member in TTÜ
"Läbi koolituste on muutunud meie liikmete viis juhtida organisatsiooni – coachingust on saanud harjumus ning tava, mis aitavad liikmetel mõista paremini organisatsiooni väärtusi ning indiviidi panust sellesse. Meie liikmed näevad arenguvestluste olulisust inimeste ja protsesside juhtimises. Koolitus muutis viisi, kuidas meie liikmed mõistavad meie organisatsiooni, maailma ning seejuures iseend. Teemad ja tegevused olid neile head väljakutseks, kuigi meie liikmed on eelnevalt läbinud mitmeid koolitusi ning paljud neist on alustanud ise koolitajateekonnaga."
 
Alan Ibarra
Vice President Talent Management
Aiesec Eesti OÜ
“Mille poolest oli koolitus eriline:
- koolituse aeg oli maksimaalselt ära kasutatud; - konkreetselt meie meeskonna vajadustest lähtuv (mis on minu arvates  väga tähtis) ja paindlik lähenemine; - tempo oli sobiv; - maksimaalne meeskonna jälgimine ja analüüsimine.“

Katrin Tamme
haridus- ja noorsootöö nõunik
Jõhvi Vallavalitsus
“Oleme Meta-Profitiga teinud koostööd aastast 2007. Koostöö on olnud meeldiv ja meie inimestele väga arendav. Oleme tellinud põhiliselt raske kliendi koolitusi klienditeenindajatele ja ka juhtidele erinevaid teemasid. Eriliseks väärtuseks peame Alexander Kotchubei loodud toimivaid autoriprogramme, mis on päriselus ka rakendatavad ja on personaalselt kohandatud meie organisatsiooni konteksti.
Kõik Meta-Profiti koolitajad ja teised töötajad, kellega oleme kokku puutunud, on inimestena meeldivad, head suhtlejad, siirad ja avatud, kellega on rõõm asju ajada.“

Maigi Reintal
Personalijuht
AS Veolia Keskkonnateenused
„Arenguprogramm juhtimis- ja koostöövõimekuse tõstmiseks Narva Linnavalitsuse Rahandusametis. Rahandusameti meeskond jäi Meta-Profiti koolitusteenusega väga rahule: koolitajad olid asjatundlikud ja väga sõbralikud ning kõik toimus korrektselt ja õigeaegselt. Tahaks hinnata Meta-Profiti väga meeldiva koostöö eest - kui võimalust on, siis sooviksime tulevikus Teiega koostööd teha ja julgeme Teid ka teistele soovitada.”

Jelena Golubeva
Direktori asetäitja
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
“Kolmel päeval toimunud koolitus „Organisatsioonikultuur ja klienditeenindus“ oli nii oma sisult, ülesehituselt kui ka probleemi asetuselt üks omanäolisemaid, kus on õnnestunud osaleda. Vaatenurk ja probleemi asetus ning tee lahendusteni olid uudsed ja huvitavad. Eriti meeldejääv oli psühholoogilisest lähtenurgast suunatud lähenemine.”

Ain Kütt RMK Sagadi muuseumi juht
© 2011 Meta-Profit - organisatsioonide koolitus ja konsultatsioon aastast 1996 | 646 13 80 | meie@metaprofit.ee | Madara tänav 29, 10612 Tallinn | EHISe ID: 7240