AvalehtKoolitusedMeeskonnatöö /  Efektiivse koostöö treening „Meeskonnatöö 5+“
Efektiivse koostöö treening „Meeskonnatöö 5+“

Efektiivse koostöö treening „Meeskonnatöö 5+“

Meie poolt teile pakutav koostöö arendamise koolitusprogramm toetub „Meeskonnatöö 5+“ baasmudelile, mille tähelepanu fookuses on:

 • Kuidas  inimesed konkreetsete isiksustena võiksid meeskonnas koos töötades paremini kokku sobituda;
 • Kuidas kujundada suuremat ühtsustunnet ja tugevdada või edasi arendada oma meeskonna koostöökultuuri
 • Kuidas leida üles meeskonna motivatsioon ühiste eesmärkide nimel pingutamiseks;
 • Kuidas leida üles  meeskonna efektiivse toimimise takistused, saavutada kokkulepete parem elluviimine
 • Kuidas saavutada rollide head tasakaalu,
 • Kuidas parendada meeskonna töökorraldust ja saada protsessid „paremini jooksma“.

 
„Meeskonnatöö 5+” mudel on välja töötatud Meta-Profit konsultantide pikaajalise praktilise töökogemuse, uuringute, meeskonnatöö teooriate analüüsi põhjal ja sisaldab endas 5 peamist head koostööd mõjutavat elementi (näiteks meeskonna energia, koostöökultuur, isiksused). Uue mudeliga tutvumine on osalejatele alati huvitav, ühtlasi aitab see koolituse alateemasid tervikuks siduda ja paremini meelde jätta.

Ühekordse kompaktse meeskonnatreeningu kestvuseks soovitame teile minimaalselt 1,5-2 päeva, mis võimaldab käsitleda nii teoreetilist osa, teha läbi harjutusi, mängulisi ülesandeid ja oma meeskonna toimimist ka analüüsida, leida õppimiskohti. Juhul kui soovite oma meeskonna arendamise põhjalikumalt „ette võtta“ soovitame läbi viia 3-4 koolitusmoodulit ühe aasta jooksul, iga mooduli kestvuseks kuni 2 päeva. Sellisel juhul sisaldab koolitusprogramm vajadusel ka nõustamise teemasid, moodulite vahel teostatakse koduülesandeid ja kogu arenguprogrammi põhieesmärk on saavutada soovitud muutuste elluviimine töökeskkonnas.

Allpool leiate meeskonnatöö koolitusprogrammi sagedamini lülitatavad teemad, mis on olnud olulised paljudele meeskondadele. Teil on võimalus valida enda jaoks huvipakkuvamad. 2-päevase meeskonnatreeningu teemaprogrammi soovitame valida kuni 4 alateemat. Kõik koolituse võimalikud alateemad ei ole siinkohal ära toodud, seetõttu palume Teil oma soovidest meile teada anda.

Koolitusele eelnevalt arutame koolitusele seatavaid eesmärke ja soovitavaid tulemusi Teiega ning koostame personaalse programmi (koolituse sisu ja ülesehitus) ning hinnapakkumise. Palun andke oma soovidest meile teada.

Koolitus sisaldab endas suurt hulka huvitavaid ja mitmekesiseid aktiivseid koostööülesandeid, mis võimaldavad koolituse muuta huvitavaks, väljakutsuvaks ja uudseks ning teooriaosa praktikasse rakendada.
 

Meeskonnatreeningu eesmärgid:

 • Saada positiivset energiat omavahelisest koostoimimisest, suurendada meeskonna ühtsustunnet
 • Paremini tundma õppida meeskonnakaaslasi.
 • Arendada koostööoskusi ning täienda meeskonnatööalaseid teadmisi.
 • Enam teadvustada iseenda ning oma meeskonna eripärasid, tugevusi ning nõrkusi efektiivse koostöö kontekstis.
 • Pakkuda võimalust meeskonnale väljuda igapäevatöö rutiinist ja koos kogeda midagi uut ning huvitavat.
 • Kokku leppida ja sisse viia muudatusi oma meeskonna parema koostöö saavutamiseks töökeskkonnas.

KOOLITUSE VÕIMALIKUD PÕHITEEMAD:

 
Efektiivse koostöö tervikpilt(sissejuhatav teema) Millest koosneb hea koostöö. Peamised elemendid ning kuidas need omavahel seotud on – kuidas ühe muutumine mõjutab teist.
 
Meeskonnaliikmete kokkusobitumine. Isiksus meeskonnatöös. Töötajate isiksuseomaduste mõju meeskonna toimimisele või mittetoimimisele – individuaalsed mustrid, mis mõjutavad koostööd ja suhtlemist. Inimeste „lahterdamise“ võimalikud viisid ja lähenemised, inimtüüpide tuletamine, kuidas see saab meid abistada üksteise mõistmisel ning suurendada tolerantsust.
 
Hea meeskonna võtmerollid ja rollide tasakaal. Meeskonnarollide teooriad. Klassikalised meeskonnatöö rollid ja rollid inimeste igapäevaelu tasandil. Kuidas erinevate rollide võtmine mõjutab meeskonna toimimist. Rollikonfliktid. Rollide sobitamine.
                                                                                                   
Hea meeskonnatöö tähtsaimad protsessid– protsesside kaart (sissepoole-väljapoole suunatud protsessid, inimestega seotud protsessid, jm). Hea meeskonnatöö võtmeprotsessid - projektide/ülesannete käivitamine, planeerimine, infovahetus, otsustamine, ülesannete lõpuleviimine, jt. Ülesannete elluviimise A-B-C mudel.
Meeskonnatöökultuur– mis meid ühendab ja koos hoiab? Kuidas saab  organisatsioonikultuuri kirjeldada ja „nähtavaks teha“. Organisatsioonikultuuri 6 skaalat: Hierarhiline või horisontaalne? Avatud või suletud?...Pingevaba suhtlemist toetav, takistav kultuur. Koostöökultuuri metafoor – uudne viis kultuuri kirjeldada, metafoor kui meie kollektiivne alateadlik igapäevase meeskonnatöö mõjutaja. Meie üksuse töö kui sport, kui … Subkultuurid organisatsioonides, nende rikastav või takistav mõju. „Meie-teie“-dilemmad.

Efektiivne kommunikatsioon meeskonnas. Mis iseloomustab sujuvat kommunikatsiooni meeskonnas. Kommunikatsiooni häired meeskonnas – millised on tüüpilised vead ja kuidas need tekivad. Millised üksikinimesega seotud jooned mõjutavad kommunikatsiooni ning võivad saada takistuseks meeskonnaliikmete vahel. Kommunikatsioonivigade kujunemine pingeteks, konfliktideks.
 
Pingevaba suhtlemise oskused, konfliktide juhtimine. Teemakonfliktide arenemine isiksuste konfliktideks. Win-win põhimõte suhtlemises ja pingevaba suhtlemise põhitehnikad. Pingete ennetamine ja nendega toimetulek meeskonnas – aktiivne kuulamine ja peegeldamise tehnika. Üksteise eripärade aktsepteerimine ja meeskonnaliikmete uskumused, mis toetavad pingevaba sisekliimat. Kaitsereaktsioonid kui üks peamisi pingete tekkimise põhjuseid – kuidas neid ära tunda ja kaitsereaktsioone maandada.

Meeskonna energia ning motivatsioon ühiste eesmärkide saavutamisel. Erinevad energeetilised protsessid meeskondades ning erineva energeetikaga meeskonnad. Üksteise „käivitamine“ ja energiagraafikute arvestamine. Meeskonnasisest motivatsiooni ja energiat toetavad ja lõhkuvad tegurid. Motiveerivad suhted, tunnustus, jm. Kuidas saavutada meeskonna paremat motiveeritust.

Meeskonnasisene sünergia. Sünergilise toimimise üksikosad – millest tuleneb sünergia, mida see tähendab, kuidas seda saavutada. Meeskonnaliikmete omavaheline seotus ühiste eesmärkide saavutamisel. Meeskond kui üks terviklik organism – kui hästi ja sünergiliselt meie toimime?
 

Jaga seda:

Miks valida meid enda organisatsiooni arenduspartneriks?

Pikaajaline kogemus – oleme asutatud 1996. aastal. Meie 20-aastane koolitus- ja konsultatsioonikogemus on garantiiks tippkvaliteedi tagamisel. Meid on usaldanud üle 500 organisatsiooni Eestis ja välisriikides, oleme koolitanud üle 14000 inimese.

Personaalsus – loome personaalseid arendusprogramme ja koolitusi. Lähtume konkreetse organisatsiooni vajadustest ning eesmärkidest, valime sobivad arendusvahendid, meetodid, teemad.

Originaalsus – suur osa meie koolitustest on autoriprogrammid, loodud toetudes pikaajalisele enesetäiendusele, uurimistööle ja inspireerituna igapäevasest tööst organisatsioonidega. Meil on üle 40 autorikoolituse. Oleme välja andnud 5 raamatut organisatsioonipsühholoogia ja sotsiaaltöö valdkonnas.

Püsiv meeskond – meil on püsiv koolitajate ning projektijuhtide meeskond, mis tagab järjepideva arendustöö ning koolituste kvaliteedi. Kõik meie treener-konsultandid on psühholoogia või andragoogika haridustaustaga.

Oleme Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu liige

Kõik liikmed järgivad oma töös Liidu Eetikakoodeksit ning Kvaliteedistandardit.

Kliendid meist

“Helmesest osalenud keskastmejuhid ja eksperdid leidsid, et Meta-Profiti koolitus oli hästi  struktureeritud, vaheldusrikas ja valdkonnaga haakuvad teemad ja näited. Kogu koolituse (sh õppematerjalide) ülesehitus toetasid  õpitut ja on rakendatavad päriselus. Koolituse väärtuslikuima osa moodustasid praktilised ülesanded, mis on aidanud kinnistada töötajate käitumist stressi- ja konfliktsituatsioonides. Hoolimata east, kogemusest ja emotsionaalsest intelligentsusest õppisid kõik uusi tehnikaid ja nõkse - seda näitas koolituse tagasiside küsitlus.
 
Heli Jaago
Kvaliteedijuht
Helmes
"Meta-Profiti meeskond teeb koolituse ettevalmistamisel väga põhjalikku tööd sihtgrupi vajaduste väljaselgitamisel ning eesmärkide püstitamisel.
Koolitusel osalenute tagasiside on valdavalt ülipositiivne. Tunnustatakse koolitajate laia silmaringi, professionaalsust auditooriumi valitsemisel ja intrigeerivate situatsioonidega toimetulekul. Koolituste põhivääruseks peetakse enese, kollektiivi ja organisatsioonikultuuri kõrvaltvaatamise võimalust, analüüsioskuste süvenemist probleemide käsitlemisel ja praktilisi näiteid igapäevaolukordades rakendamiseks."
 
Anne Sirge
Koolitusosakonna juhataja
Ida-Tallinna Keskhaigla
“Meta-Profiti koolitused on üks tõeline positiivne energiasüst igapäevarutiini. Koolitused on interaktiivsed ja sisu paneb pikaks ajaks teemade üle iseseisvalt edasi mõtisklema. On selgelt näha, et sisu on alati välja töötatud konkreetselt meie organisatsiooni vajadusi ja eripärasid arvestades, lahendused probleemidele on toimivad, ja julgus neid organisatsioonis rakendada on loonud positiivseid muutusi meeskondade toimimises ja aktiivsuses. Meie juhtide oskused inimesi coachida ja motiveerida on tänu Meta-Profiti koolitussarjale paranenud ja mis kõige olulisem - nad on ka ise motiveeritumad ja nakatavad pärast koolitust oma teotahtelisusega ka teisi."
 
 Geirit Jansen, AIESEC member in TTÜ
"Läbi koolituste on muutunud meie liikmete viis juhtida organisatsiooni – coachingust on saanud harjumus ning tava, mis aitavad liikmetel mõista paremini organisatsiooni väärtusi ning indiviidi panust sellesse. Meie liikmed näevad arenguvestluste olulisust inimeste ja protsesside juhtimises. Koolitus muutis viisi, kuidas meie liikmed mõistavad meie organisatsiooni, maailma ning seejuures iseend. Teemad ja tegevused olid neile head väljakutseks, kuigi meie liikmed on eelnevalt läbinud mitmeid koolitusi ning paljud neist on alustanud ise koolitajateekonnaga."
 
Alan Ibarra
Vice President Talent Management
Aiesec Eesti OÜ
“Mille poolest oli koolitus eriline:
- koolituse aeg oli maksimaalselt ära kasutatud; - konkreetselt meie meeskonna vajadustest lähtuv (mis on minu arvates  väga tähtis) ja paindlik lähenemine; - tempo oli sobiv; - maksimaalne meeskonna jälgimine ja analüüsimine.“

Katrin Tamme
haridus- ja noorsootöö nõunik
Jõhvi Vallavalitsus
“Oleme Meta-Profitiga teinud koostööd aastast 2007. Koostöö on olnud meeldiv ja meie inimestele väga arendav. Oleme tellinud põhiliselt raske kliendi koolitusi klienditeenindajatele ja ka juhtidele erinevaid teemasid. Eriliseks väärtuseks peame Alexander Kotchubei loodud toimivaid autoriprogramme, mis on päriselus ka rakendatavad ja on personaalselt kohandatud meie organisatsiooni konteksti.
Kõik Meta-Profiti koolitajad ja teised töötajad, kellega oleme kokku puutunud, on inimestena meeldivad, head suhtlejad, siirad ja avatud, kellega on rõõm asju ajada.“

Maigi Reintal
Personalijuht
AS Veolia Keskkonnateenused
„Arenguprogramm juhtimis- ja koostöövõimekuse tõstmiseks Narva Linnavalitsuse Rahandusametis. Rahandusameti meeskond jäi Meta-Profiti koolitusteenusega väga rahule: koolitajad olid asjatundlikud ja väga sõbralikud ning kõik toimus korrektselt ja õigeaegselt. Tahaks hinnata Meta-Profiti väga meeldiva koostöö eest - kui võimalust on, siis sooviksime tulevikus Teiega koostööd teha ja julgeme Teid ka teistele soovitada.”

Jelena Golubeva
Direktori asetäitja
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
“Kolmel päeval toimunud koolitus „Organisatsioonikultuur ja klienditeenindus“ oli nii oma sisult, ülesehituselt kui ka probleemi asetuselt üks omanäolisemaid, kus on õnnestunud osaleda. Vaatenurk ja probleemi asetus ning tee lahendusteni olid uudsed ja huvitavad. Eriti meeldejääv oli psühholoogilisest lähtenurgast suunatud lähenemine.”

Ain Kütt RMK Sagadi muuseumi juht
© 2011 Meta-Profit - organisatsioonide koolitus ja konsultatsioon aastast 1996 | 646 13 80 | meie@metaprofit.ee | Madara tänav 29, 10612 Tallinn | EHISe ID: 7240