AvalehtKoolitusedJuhtimine /  Keskastmejuhi arenguprogramm
Keskastmejuhi arenguprogramm

Keskastmejuhi arenguprogramm

Professionaalsed ning sõbralikud teenindajad o­n teenindus- ja müügiorganisatsioonide edukuse peamine allikas ja see ei ole kindlasti ühelegi juhile uudiseks. Kuna enamasti o­n teenindus -ja müügiettevõtete kollektiivis teenindajate osakaal suur, siis o­n ka organisatsiooni üldise efektiivsuse ja „näo” kujundamisel suur vastutus nende otsestel juhtidel, kelleks enamasti o­n just teenindusjuht. Antud arenguprogramm o­ngi koostatud mõeldes keskastmejuhile kui ühele organisatsiooni võtmetöötajale, kelle kaudu o­n võimalik muuta ettevõtte üldist toimimist efektiivsemaks.

Kokkuvõtlikult o­n arenguprogrammi fookuses järgmised põhiteemad:

1. Keskastmejuhi isiksus lähtudes juhi rollist – sisemised ressursid, võimalikud takistused. Keskastmejuhi funktsioonid ja nende optimeerimine.

2. Efektiivse teenindusprotsessi ja teeninduskultuuri kujundamine. Teenindajate töö jälgimine.

3. Inimeste juhtimise oskused, juhendamine. Kriitiline tagasiside ning enesekehtestamisoskused

4. Teenindajate arendamine, koolitamine.
Koolitus sisaldab suurel määral praktilisi tegevusi – juhtumite lahendamist ning arutelusid, grupitöid, harjutusi, psühholoogilisi mänge, jm, et võimaldada arenguprogrammis osalejatel jagada ka omavahel väärtuslikke kogemusi, omandada praktilisi võtteid inimeste juhtimiseks ning tuletada ühistest aruteludest enda jaoks tööalaste olukordade lahendusi.
Koolitusmoodulite vahepeal saavad osalejad ka iseseisvaid ülesandeid, mille analüüsiga tegeleme järgmise mooduli alguses.

TEEMAD:

1. moodul: Keskastmejuhi isiksus ja funktsioonid.
Teenindaja töö vs. keskastmejuhi töö, spetsialist vs. juht – millised o­n siin peamised erinevused. Juhi sisekaart. Keskastmejuhi isiksus, sisemised ressursid ning takistused. Keskastmejuhi isiksuse analüüs – isiksuse arengu maatriks, selle tasandid ning nende omavahelised seosed. Kuidas hoida end heas töövormis ja saavutada emotsionaalset sisetasakaalu. Energia ja aja kulutamise efektiivsus.
Keskastmejuhi põhifunktsioonid ning funktsioonide optimeerimise mudel kui praktiline abivahend.

2. moodul: Teenindusprotsess ja teeninduskultuur
Organisatsiooni teeninduskultuur ja selle koostisosad. Teeninduskultuuri kujundamise võimalused – millisel tasandil sekkuda, millest alustada? Meie ettevõtte teeninduskultuuri põhitunnused. Erinevus ideaali ja tegelikkuse vahel ehk „teeninduslik lõhe”. Keskastmejuhi kui võtmeisiku roll. Kliendisõbraliku teeninduskeskkonna tunnused (psühholoogiline ja füüsiline keskkond kui tervik). Kliendikeskse teeninduse universaalsed psühholoogilised põhireeglid (segaduse minimiseerimise põhimõte, jm.). Klienditeenindaja kui teeninduskultuuri kandja. Töötajate hoiakud ja väärtused ning nende mõjutamise võimalused.
Hea ja tervikliku teenindusprotsessi ülesehitus ning selle analüüs enda ettevõtte teeninduse spetsiifikast lähtudes. Kuidas väljendub kultuur meie tegevustes.

3. moodul: Inimeste juhtimise oskused ja pehme enesekehtestamine
Liitumine suhtlemispartneriga kui inimeste juhtimise baasoskus. Suhtlemisprotsessi juhtimine ja kaitsereaktsioonide tekkimise mehhanism. Info vastuvõtmine, tajumine (tõlgendamine), edastamine ning selle protsessi võimalikud vead. Tagasiside andmise olulisus juhtimisprotsessis – kriitika ja tunnustamise põhireeglid.
Teenindajate ebasobiv käitumine ja teenindusjuhi sekkumise võimalused – isiksuse arengu maatriks e. kus peitub teenindaja käitumise „kitsaskoht”, millisel tasandil sekkuda. Kriitiliste suhtlemissituatsioonide lahendamine, konfliktide ja pingetega toimetulek. Pehmed enesekehtestamistehnikad töötajate käitumise suunamiseks. Peegeldamine, „hamburgeri”-tehnika, jm Praktikum.

4. moodul: Teenindajate juhendamine ja koolitamine
Teenindajate käitumise ning teenindusprotsessi jälgimine – milliseid detaile o­n siin oluline märgata. Teenindusprotsessi vaatluse metoodika. Aktuaalsete koolitusteemade määratlemine ning sellest lähtuv koolitusprogrammi ülesehitus.
Täiskasvanute/kolleegi koolitamise eripärad ning meetodid. Võimalikud rollikonfliktid ning nendega toimetulek. Keskastmejuhi koolitajaoskused – esinemine, grupi tähelepanu hoidmine ning toimetulek vastupanuga.
Harjutused, rollimängud, juhtumite arutelu, analüüs.

Koolitajad:
Arenguprogrammi juhtivtreeneriteks on Meta-Profit kogenud treener-konsultandid Inna Gorislavskaja ja Margus Salumets, kes on juhtinud mahukaid teeninduspersonali arenguprogramme paljudes Eesti ettevõtetes, läbi viinud klienditeenindajate vaatlusi ning nõustamist. Kaastreeneritena osaleb arenguprogrammi läbiviimisel Alexander Kotchubei.
NB! Igal osalejal o­n võimalus koolitusprogrammi toimumise perioodil kasutada 1-tunnist tasuta individuaalset konsultatsiooni ühega koolitusprogrammi treeneritest.
 

Miks valida meid enda organisatsiooni arenduspartneriks?

Pikaajaline kogemus – oleme asutatud 1996. aastal. Meie 20-aastane koolitus- ja konsultatsioonikogemus on garantiiks tippkvaliteedi tagamisel. Meid on usaldanud üle 500 organisatsiooni Eestis ja välisriikides, oleme koolitanud üle 14000 inimese.

Personaalsus – loome personaalseid arendusprogramme ja koolitusi. Lähtume konkreetse organisatsiooni vajadustest ning eesmärkidest, valime sobivad arendusvahendid, meetodid, teemad.

Originaalsus – suur osa meie koolitustest on autoriprogrammid, loodud toetudes pikaajalisele enesetäiendusele, uurimistööle ja inspireerituna igapäevasest tööst organisatsioonidega. Meil on üle 40 autorikoolituse. Oleme välja andnud 5 raamatut organisatsioonipsühholoogia ja sotsiaaltöö valdkonnas.

Püsiv meeskond – meil on püsiv koolitajate ning projektijuhtide meeskond, mis tagab järjepideva arendustöö ning koolituste kvaliteedi. Kõik meie treener-konsultandid on psühholoogia või andragoogika haridustaustaga.

Oleme Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu liige

Kõik liikmed järgivad oma töös Liidu Eetikakoodeksit ning Kvaliteedistandardit.

Kliendid meist

“Helmesest osalenud keskastmejuhid ja eksperdid leidsid, et Meta-Profiti koolitus oli hästi  struktureeritud, vaheldusrikas ja valdkonnaga haakuvad teemad ja näited. Kogu koolituse (sh õppematerjalide) ülesehitus toetasid  õpitut ja on rakendatavad päriselus. Koolituse väärtuslikuima osa moodustasid praktilised ülesanded, mis on aidanud kinnistada töötajate käitumist stressi- ja konfliktsituatsioonides. Hoolimata east, kogemusest ja emotsionaalsest intelligentsusest õppisid kõik uusi tehnikaid ja nõkse - seda näitas koolituse tagasiside küsitlus.
 
Heli Jaago
Kvaliteedijuht
Helmes
"Meta-Profiti meeskond teeb koolituse ettevalmistamisel väga põhjalikku tööd sihtgrupi vajaduste väljaselgitamisel ning eesmärkide püstitamisel.
Koolitusel osalenute tagasiside on valdavalt ülipositiivne. Tunnustatakse koolitajate laia silmaringi, professionaalsust auditooriumi valitsemisel ja intrigeerivate situatsioonidega toimetulekul. Koolituste põhivääruseks peetakse enese, kollektiivi ja organisatsioonikultuuri kõrvaltvaatamise võimalust, analüüsioskuste süvenemist probleemide käsitlemisel ja praktilisi näiteid igapäevaolukordades rakendamiseks."
 
Anne Sirge
Koolitusosakonna juhataja
Ida-Tallinna Keskhaigla
“Meta-Profiti koolitused on üks tõeline positiivne energiasüst igapäevarutiini. Koolitused on interaktiivsed ja sisu paneb pikaks ajaks teemade üle iseseisvalt edasi mõtisklema. On selgelt näha, et sisu on alati välja töötatud konkreetselt meie organisatsiooni vajadusi ja eripärasid arvestades, lahendused probleemidele on toimivad, ja julgus neid organisatsioonis rakendada on loonud positiivseid muutusi meeskondade toimimises ja aktiivsuses. Meie juhtide oskused inimesi coachida ja motiveerida on tänu Meta-Profiti koolitussarjale paranenud ja mis kõige olulisem - nad on ka ise motiveeritumad ja nakatavad pärast koolitust oma teotahtelisusega ka teisi."
 
 Geirit Jansen, AIESEC member in TTÜ
"Läbi koolituste on muutunud meie liikmete viis juhtida organisatsiooni – coachingust on saanud harjumus ning tava, mis aitavad liikmetel mõista paremini organisatsiooni väärtusi ning indiviidi panust sellesse. Meie liikmed näevad arenguvestluste olulisust inimeste ja protsesside juhtimises. Koolitus muutis viisi, kuidas meie liikmed mõistavad meie organisatsiooni, maailma ning seejuures iseend. Teemad ja tegevused olid neile head väljakutseks, kuigi meie liikmed on eelnevalt läbinud mitmeid koolitusi ning paljud neist on alustanud ise koolitajateekonnaga."
 
Alan Ibarra
Vice President Talent Management
Aiesec Eesti OÜ
“Mille poolest oli koolitus eriline:
- koolituse aeg oli maksimaalselt ära kasutatud; - konkreetselt meie meeskonna vajadustest lähtuv (mis on minu arvates  väga tähtis) ja paindlik lähenemine; - tempo oli sobiv; - maksimaalne meeskonna jälgimine ja analüüsimine.“

Katrin Tamme
haridus- ja noorsootöö nõunik
Jõhvi Vallavalitsus
“Oleme Meta-Profitiga teinud koostööd aastast 2007. Koostöö on olnud meeldiv ja meie inimestele väga arendav. Oleme tellinud põhiliselt raske kliendi koolitusi klienditeenindajatele ja ka juhtidele erinevaid teemasid. Eriliseks väärtuseks peame Alexander Kotchubei loodud toimivaid autoriprogramme, mis on päriselus ka rakendatavad ja on personaalselt kohandatud meie organisatsiooni konteksti.
Kõik Meta-Profiti koolitajad ja teised töötajad, kellega oleme kokku puutunud, on inimestena meeldivad, head suhtlejad, siirad ja avatud, kellega on rõõm asju ajada.“

Maigi Reintal
Personalijuht
AS Veolia Keskkonnateenused
„Arenguprogramm juhtimis- ja koostöövõimekuse tõstmiseks Narva Linnavalitsuse Rahandusametis. Rahandusameti meeskond jäi Meta-Profiti koolitusteenusega väga rahule: koolitajad olid asjatundlikud ja väga sõbralikud ning kõik toimus korrektselt ja õigeaegselt. Tahaks hinnata Meta-Profiti väga meeldiva koostöö eest - kui võimalust on, siis sooviksime tulevikus Teiega koostööd teha ja julgeme Teid ka teistele soovitada.”

Jelena Golubeva
Direktori asetäitja
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
“Kolmel päeval toimunud koolitus „Organisatsioonikultuur ja klienditeenindus“ oli nii oma sisult, ülesehituselt kui ka probleemi asetuselt üks omanäolisemaid, kus on õnnestunud osaleda. Vaatenurk ja probleemi asetus ning tee lahendusteni olid uudsed ja huvitavad. Eriti meeldejääv oli psühholoogilisest lähtenurgast suunatud lähenemine.”

Ain Kütt RMK Sagadi muuseumi juht
© 2011 Meta-Profit - organisatsioonide koolitus ja konsultatsioon aastast 1996 | 646 13 80 | meie@metaprofit.ee | Madara tänav 29, 10612 Tallinn | EHISe ID: 7240