Kogu kursus

Kogu kursus

1.MOODUL - JUHTIMISE PARADIGMA

“Juhtimise paradigma” o­n moodul, milles me keskendume juhi isiksust arendavatele NLP-tehnikatele. Juht peab aeg-ajalt üle vaatama oma valikuid ja sisemisi otsuseid selleks, et lihvida/muuta enda juhtimise praktika efektiivsemaks.

Keskendudes isiksusele, käsitleme juhi mõtlemise viise/mustreid. Selge o­n, et just efektiivne mõtlemine aitab juhil püsida tipus ja arendada oma äri. Milline siis o­n see efektiivne mõtlemine ja mis eristab seda tavalisest mõtlemisest? Kuidas seda endal arendada? Veel keskendume “õigetele sisemistele rollidele”, mis eristavad juhti näiteks heast spetsialistist, käsitleme uskumusi, mis aitavad/takistavad ärijuhtimist (“äriuskumuste tehnoloogia”). Süsteemsed metafoorid aitavad juhil teadvustada enda ärijuhtimise vaateid. Õppimise käigus saate eristada neid teiste omadest, võrrelda “klassikalistega” ja leida oma koht selles süsteemis. Samuti keskendume praegu juhtimisteooriates tuntud ja palju arutlust leidnud juhi – liidri dilemmale (mis neid eristab, kuidas see avaldub käitumises jne.).

 • 4 levinud tüüpi ja valikut äris ja töös
 • Äriuskumused - palju ja kiiresti contra …
 • Juhtimise kriisid – majanduslikud või psühholoogilised?
 • Etappide kriisid.
 • Juhtimise süsteemsed metafoorid.
 • Lihtsuse kontseptsioon – lihtsustamine o­n võti.
 • Juhi, mänedzeri ja liidri dilemma.
 • Juhi omadused ja isiklikud strateegiad.

2.MOODUL - ÄRILINGVISTIKA PROFFIDELE

“Ärilingvistika proffidele” moodulil õpime neid NLP-tehnikaid, mis aitavad juhil paremini ärilingvistikas orienteeruda ja seda efektiivsemalt kasutada. o­n tõeline kunst öelda õigeid sõnu õigel ajal. Mõned (vähesed) oskavad seda intuitiivselt. Ülejäänutel o­n võimalus seda õppida. Tegemist o­n väga praktilise ja kasuliku mooduliga, mis tõstab oluliselt juhi lingvistilist kompetentsust, mis o­n omakorda juhi igapäevases töös hädavajalik - suheldes äripartneritega (läbirääkimised), kolleegide, alluvatega... Mooduli võtmesõnaks o­n kommunikatsioon selle kõikvõimalikes äriga seotud avaldustes.

 • Meta- ja Milton’ lingvistilised mudelid äris.
 • Teema juhtimise NLP-reeglid. Tsüklid.
 • Konteksti juhtimine.
 • Lingvistika reeglid - argumendid (loogilised ja psühholoogilised), nende ülesehitus.
 • Sofistika ja äriretoorika. Mõjutamiskunst.
 • Pingelised ärivestlused.

3.MOODUL - AEG JA TÖÖPROGRAMMID

“Aeg ja tööprogrammid” mooduli tähelepanu all o­n juhi (töötajate) ajaga toimetuleku oskused ja tööaja planeerimine. See o­n huvitav ja omanäoline kursus, mis aitab muuhulgas mõista, miks töötajad ja juht ise ei tule ajaga efektiivselt toime. Veelgi olulisem o­n, kuidas seda protsessi juhtida. Ajateema käsitlus toimub koos juhi psühholoogiliste tööprogrammide analüüsiga, mis teeb kursuse praktiliseks ja toimivaks. Tööprogrammid o­n inimese sisemised käitumise stereotüübid, mida me kogeme olles ühes töökeskkonnas. Miks näiteks teeb inimene asju viimasel minutil (vaatamata teadmisele, et see pole hea), miks tema töö tegemise viis o­n just nimelt selline? Kursusel käsitleme neid tuntud programme, mis aitavad juhil muuta nii enda kui ka teiste inimeste töökeskkonda toimivamaks.

 • Aja käsitlus. Elu etapid ja valdkonnad.
 • Tööprogrammide mõiste ja olemus.
 • Aja ja tööprogrammide analüüs.
 • Efektiivsemate aja - töö programmide loomine.

4.MOODUL - JUHI "M-SKEEMID"

Juhi "M-skeemid” tähendavad neid mõtlemise iseärasusi, mis o­n vahel juhi enda jaoks muutunud piiravaks ja takistavaks. Kuidas aga muuta need maksimaalselt toetavateks? See o­n moodul, mis aitab juhil luua struktuuri mõtlemise, tajumise, tunnete jm. osas. Üldkokkuvõttes, õpime siin situatsioonides efektiivsemalt käituma ja sündmusi igapäevases ärielus paremini juhtima. Mõtlemisskeemid o­n hästi tuntud termin kognitiivses psühholoogias. Meie aga keskendume ärijuhtimise kontekstile – kuidas neid saab kasutada enda ja teiste inimeste paremaks juhtimiseks.

 • Sensoorsed m-skeemid juhi töös.
 • Minu juhtimise m-skeem.
 • “Teadvustatud” kui m-skeemi tunnus.
 • Stereotüübid, mis aitavad/takistavad.
 • Kreatiivsed ja lingvistilised m-skeemid.
 • M-skeemide elemendid.
 • Enda skeemi(de) selgitamine ja uute m- skeemide harjutamine.

 

 

NLP ÄRIJUHTIMINE II - JUHT JA INIMESED ORGANISATSIOONIS

5.MOODUL - PERSONALI JUHTIMISE KUNST

“Personali juhtimise kunst” o­n moodul, mis käsitleb inimeste käitumise seaduspärasusi organisatsioonis.  See  o­n laia haardega teema, millega juht puutub kokku iga päev. Põhifookuses o­n siin teine inimene. Me kogeme sageli teise inimese käitumises neid mustreid, mis “vajavad tähelepanu”. Neid väljendatakse väga erinevalt – raske inimene, motiveerimata töötaja jne. Konsulteerides ettevõtteid ja teostades firmades töönõustamisprotsesse oleme kohanud juhtide poolt jätkuvat vajadust selle teema suhtes. Oleme valinud mooduli teemadeks need, millest räägitakse suhteliselt vähe juhtimisalastes koolitustes. Teema käsitlus põhineb NLP psühhotehnikatel ja o­n ärijuhtimise kursuse oluline koostisosa.

 • Võitlus kui töö efektiivsemaks kujundamise viis. Miks sisene konkurents ei ole alati motivaator? Mida peab juht siis ette võtma? Võitluse hirm.
 • Vastutuste piirkonnad. Piirkondade kontseptsiooni mõju töö efektiivsusele. Töötaja “absoluutse identsusega” – millal o­n selline viis kasulik?
 • Ärimängud – suhete situatsioonide analüüs. Miks töötajad mängivad just neid mänge? Alluvate manipulatsioonid. Miks alluvad räägivad just seda just sellisel viisil?
 • Seisundite juhtimine – ärevus, agressiivsus jm. “pikendatud” reaktsioonid. Paindlikkus – seisundite muutmise tehnikad.
 • Motivatsiooni dilemmad – kuidas ja millise “skeemiga” tööprotsessi efektiivsemaks teha.Motivatsiooniskeemide analüüs.

6.MOODUL - GRUPI JA GRUPIPROTSESSIDE JUHTIMINE

“Grupi- ja grupiprotsesside juhtimise kunst” o­n moodul, mis käsitleb grupiprotsesside seaduspärasusi organisatsioonis. Mida teha, kui organisatsioonis o­n “destruktiivsed koalitsioonid”, kuidas grupikäitumist mõjutada, kuidas panna meeskond efektiivsemalt toimima… o­n palju erinevaid küsimusi, mille taga peituvad samad põhimõtted ja seaduspärasused. NLP-s o­n aastate jooksul välja kujunenud psühhotehnikad, mis neid seaduspärasusi käsitlevad. Põhieesmärgiks o­n siin aidata juhil efektiivsemalt juhtida grupiprotsesse enda organisatsioonis, mitte aga lihtsalt reageerida nendele.

 • Suhete väli tööalastes mängudes - suhete väli ärijuhtimises. Vastastikud ootused ja nõudmised. Personali konsulteerimiskunst.
 • Grupi “disain” – kuidas moodustada efektiivselt toimivat gruppi. Efektiivne ja ebaefektiivne “disain”.
 • Funktsionaalsed meeskonnad – uus nägemus/lähenemine meeskonnatöö põhimõtetele. Kas ja kuidas seda teha.
 • Korporatiivne võitlus. Konfliktid, koalitsioonid jm. “vaenulikud” grupid. Organisatsiooni keel.

 

NLP ÄRIJUHTIMINE III - JUHT JA ORGANISATSIOON

7.MOODUL - STRATEEGIATE VÕLU

“Strateegiate võlu” moodul o­n loomulikult pühendatud strateegiatele. Ärijuhtimises o­n strateegiatel oma kindlalt väljakujunenud koht. Strateegiatest räägitakse palju, igas firmas o­n olemas mitmeid strateegiaid. Meie käsitleme strateegiate loomise (väljatöötamise), toimimise ja efektiivsuse hindamise psühhotehnikaid. Vaatame juhtimisõpetustest tuntud strateegiate koolkondi enda sisemise koolkonna määratlemiseks (kas minu nägemus strateegiast o­n mingis koolkonnas juba varem kirjeldatud?). Kursuse üldeesmärgiks o­n aidata juhil ennast tunda strateegiate käsitlemisel “nagu kodus”.

 • Äristrateegiate lingvistika ja “neuro”.
 • Äristrateegiate kaart.
 • Sise- ja välisstrateegiad.
 • SMART - äristrateegiate analüüs
 • Kuidas välja töötada hea strateegia

8.MOODUL - ÄRIMUDELITE MAAILM

“Ärimudelite maailm”- moodul käsitleb äris toimivaid mudeleid. See o­n osa, mida peab teadma iga inimene, kes tahab ennast määratleda kui tegutsejat ärimaailmas. Sõltumata alast, valdkonnast, suurusest tuleb teada “süsteemide ja protsesside neurolingvistikat”. Nende seoste sees toimivad kõik erinevad ärimudelid (organisatsioonid). Mida o­n neil ühist, mille poolest nad teineteisest erinevad, kuidas neid erinevusi käsitleda ja edasist arengut planeerida (millise mudeli suunas ja millesest eemale). See kursus aitab juhil vaadata enda äri kui pidevat protsessi, määratleda enda koht selles liikumises ja edasised sammud.

 • Organisatsiooni põhimustrid ja mudelid.
 • Organisatsiooni süsteemsed metafoorid.
 • Müüdid ja rituaalid firma tegevuses.
 • Psühhoanalüütiliste ärimudelite reaalsus

9.MOODUL - PROTSESSID JA SÜSTEEMID

“Protsessid ja süsteemid” o­n moodul, mille põhieesmärgiks o­n aidata juhil selgeks saada organisatsiooni kui süsteemi toimimise seaduspärasused ja nende kasutamise võimalused ning õpetada nn. ”protsessikeskset mõtlemist”. Õpetab analüüsima äri- ja tööalaseid situatsioone ning kitsaskohti, millega juhid regulaarselt kokku puutuvad. Kursus o­n eriti kasulik nendele firmas töötavatele inimestele, kelle tööülesanneteks o­n inimestega seotud protsesside juhtimine (juhid, personalijuhid).

 • Protsessid ja süsteemid.
 • Firma scenario.
 • Organisatsiooni püramiid ja ökotsükkel.
 • Tuleviku organisatsioon. Tüpoloogia

10.MOODUL - MUUTUSED ÄRIS - NLP MUDELID

“Muutused äris – NLP mudelid” käsitleb muutuste juhtimist. Muutused o­n hetkel ärijuhtimises aktuaalne teema. Seda käsitletakse piisavalt palju. Samas o­n suhteliselt vähe tehnikaid (mudeleid), mis oleks praktiku seisukohalt “hästi kohandatavad igapäevaseks kasutamiseks”. NLP pakub siin valiku suurendamiseks “muutuste juhtimise mudeleid”. Need o­n NLP-s hästi tuntud ja kahtlemata tõhusad ja efektiivsed muutuste juhtimiseks firmas.

 • Muutuste dilemmad ja nende analüüs
 • Eesmärgi- ja probleemikeskkond (SCORE)
 • Muutuste juhtimine ja efektiivsus (TOTE)
 • Muutused korporatiivses poliitikas
 • Tulemuste hindamine (SMART)

11.MOODUL - KRIISIJUHTIMINE FIRMAS

Kriisijuhtimine o­n muutuste juhtimise osa, mis käsitleb kiiret (või venivat), ulatuslike muutuste olukorda, mis viib organisatsiooniprotsessid tasakaalust välja. Kuidas seda juhtida, millised o­n kriisijuhtimise seaduspärasused, o­n selle mooduli fookuses. Kursus o­n hea nendele juhtidele, kes tahavad osata kriitilises situatsioonis tunda end rahulikult, säilitada kainet mõtlemist ja efektiivset tegutsemist.

 • Kriitilised olukorrad. Riski hindamine
 • Tegutsemine ebamäärases olukorras.
 • Kriisistrateegiad.
 • Valikud ja võimalused.
 • Lahenduse raamid. Otsustamine.

Kõik kursuse korraldusega seotud üksikasjad leiad SIIT!

Miks valida meid enda organisatsiooni arenduspartneriks?

Pikaajaline kogemus – oleme asutatud 1996. aastal. Meie 20-aastane koolitus- ja konsultatsioonikogemus on garantiiks tippkvaliteedi tagamisel. Meid on usaldanud üle 500 organisatsiooni Eestis ja välisriikides, oleme koolitanud üle 14000 inimese.

Personaalsus – loome personaalseid arendusprogramme ja koolitusi. Lähtume konkreetse organisatsiooni vajadustest ning eesmärkidest, valime sobivad arendusvahendid, meetodid, teemad.

Originaalsus – suur osa meie koolitustest on autoriprogrammid, loodud toetudes pikaajalisele enesetäiendusele, uurimistööle ja inspireerituna igapäevasest tööst organisatsioonidega. Meil on üle 40 autorikoolituse. Oleme välja andnud 5 raamatut organisatsioonipsühholoogia ja sotsiaaltöö valdkonnas.

Püsiv meeskond – meil on püsiv koolitajate ning projektijuhtide meeskond, mis tagab järjepideva arendustöö ning koolituste kvaliteedi. Kõik meie treener-konsultandid on psühholoogia või andragoogika haridustaustaga.

Oleme Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu liige

Kõik liikmed järgivad oma töös Liidu Eetikakoodeksit ning Kvaliteedistandardit.

Kliendid meist

“Helmesest osalenud keskastmejuhid ja eksperdid leidsid, et Meta-Profiti koolitus oli hästi  struktureeritud, vaheldusrikas ja valdkonnaga haakuvad teemad ja näited. Kogu koolituse (sh õppematerjalide) ülesehitus toetasid  õpitut ja on rakendatavad päriselus. Koolituse väärtuslikuima osa moodustasid praktilised ülesanded, mis on aidanud kinnistada töötajate käitumist stressi- ja konfliktsituatsioonides. Hoolimata east, kogemusest ja emotsionaalsest intelligentsusest õppisid kõik uusi tehnikaid ja nõkse - seda näitas koolituse tagasiside küsitlus.
 
Heli Jaago
Kvaliteedijuht
Helmes
"Meta-Profiti meeskond teeb koolituse ettevalmistamisel väga põhjalikku tööd sihtgrupi vajaduste väljaselgitamisel ning eesmärkide püstitamisel.
Koolitusel osalenute tagasiside on valdavalt ülipositiivne. Tunnustatakse koolitajate laia silmaringi, professionaalsust auditooriumi valitsemisel ja intrigeerivate situatsioonidega toimetulekul. Koolituste põhivääruseks peetakse enese, kollektiivi ja organisatsioonikultuuri kõrvaltvaatamise võimalust, analüüsioskuste süvenemist probleemide käsitlemisel ja praktilisi näiteid igapäevaolukordades rakendamiseks."
 
Anne Sirge
Koolitusosakonna juhataja
Ida-Tallinna Keskhaigla
“Meta-Profiti koolitused on üks tõeline positiivne energiasüst igapäevarutiini. Koolitused on interaktiivsed ja sisu paneb pikaks ajaks teemade üle iseseisvalt edasi mõtisklema. On selgelt näha, et sisu on alati välja töötatud konkreetselt meie organisatsiooni vajadusi ja eripärasid arvestades, lahendused probleemidele on toimivad, ja julgus neid organisatsioonis rakendada on loonud positiivseid muutusi meeskondade toimimises ja aktiivsuses. Meie juhtide oskused inimesi coachida ja motiveerida on tänu Meta-Profiti koolitussarjale paranenud ja mis kõige olulisem - nad on ka ise motiveeritumad ja nakatavad pärast koolitust oma teotahtelisusega ka teisi."
 
 Geirit Jansen, AIESEC member in TTÜ
"Läbi koolituste on muutunud meie liikmete viis juhtida organisatsiooni – coachingust on saanud harjumus ning tava, mis aitavad liikmetel mõista paremini organisatsiooni väärtusi ning indiviidi panust sellesse. Meie liikmed näevad arenguvestluste olulisust inimeste ja protsesside juhtimises. Koolitus muutis viisi, kuidas meie liikmed mõistavad meie organisatsiooni, maailma ning seejuures iseend. Teemad ja tegevused olid neile head väljakutseks, kuigi meie liikmed on eelnevalt läbinud mitmeid koolitusi ning paljud neist on alustanud ise koolitajateekonnaga."
 
Alan Ibarra
Vice President Talent Management
Aiesec Eesti OÜ
“Mille poolest oli koolitus eriline:
- koolituse aeg oli maksimaalselt ära kasutatud; - konkreetselt meie meeskonna vajadustest lähtuv (mis on minu arvates  väga tähtis) ja paindlik lähenemine; - tempo oli sobiv; - maksimaalne meeskonna jälgimine ja analüüsimine.“

Katrin Tamme
haridus- ja noorsootöö nõunik
Jõhvi Vallavalitsus
“Oleme Meta-Profitiga teinud koostööd aastast 2007. Koostöö on olnud meeldiv ja meie inimestele väga arendav. Oleme tellinud põhiliselt raske kliendi koolitusi klienditeenindajatele ja ka juhtidele erinevaid teemasid. Eriliseks väärtuseks peame Alexander Kotchubei loodud toimivaid autoriprogramme, mis on päriselus ka rakendatavad ja on personaalselt kohandatud meie organisatsiooni konteksti.
Kõik Meta-Profiti koolitajad ja teised töötajad, kellega oleme kokku puutunud, on inimestena meeldivad, head suhtlejad, siirad ja avatud, kellega on rõõm asju ajada.“

Maigi Reintal
Personalijuht
AS Veolia Keskkonnateenused
„Arenguprogramm juhtimis- ja koostöövõimekuse tõstmiseks Narva Linnavalitsuse Rahandusametis. Rahandusameti meeskond jäi Meta-Profiti koolitusteenusega väga rahule: koolitajad olid asjatundlikud ja väga sõbralikud ning kõik toimus korrektselt ja õigeaegselt. Tahaks hinnata Meta-Profiti väga meeldiva koostöö eest - kui võimalust on, siis sooviksime tulevikus Teiega koostööd teha ja julgeme Teid ka teistele soovitada.”

Jelena Golubeva
Direktori asetäitja
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
“Kolmel päeval toimunud koolitus „Organisatsioonikultuur ja klienditeenindus“ oli nii oma sisult, ülesehituselt kui ka probleemi asetuselt üks omanäolisemaid, kus on õnnestunud osaleda. Vaatenurk ja probleemi asetus ning tee lahendusteni olid uudsed ja huvitavad. Eriti meeldejääv oli psühholoogilisest lähtenurgast suunatud lähenemine.”

Ain Kütt RMK Sagadi muuseumi juht
© 2011 Meta-Profit - organisatsioonide koolitus ja konsultatsioon aastast 1996 | 646 13 80 | meie@metaprofit.ee | Madara tänav 29, 10612 Tallinn | EHISe ID: 7240