AvalehtKoolitusedMeeskonnatöö /  Positiivse sisekliima kujundamine meeskonnas
Positiivse sisekliima kujundamine meeskonnas

Positiivse sisekliima kujundamine meeskonnas

On meeskondi, kes on oma olemuselt väga positiivsed ja seda tunnevad kohe kõik, kes antud kollektiiviga kokku puutuvad. On ka teisi meeskondi, kelle sisekliima ei ole nii „pilvitu“ ja kes saavad sisemise positiivsuse kujundamisele ise aktiivselt kaasa aidata.
 
Meeskonna üldist positiivsust mõjutab suuresti
1) ühiselt kujundatav kultuur – millised me soovime olla, mis meid ühendab, milline on meie identiteet, millistele väärtustele me toetume, kuidas me üksteisesse suhtume ja kuivõrd me pingutame ühiste eesmärkide nimel;
2) kui head on iga meeskonnaliikme enesejuhtimisoskused – eriti oluline on see pingelise töötempo puhul: kui mul „kasvavad asjad üle pea“, kas ma tulen sellega ise edukalt toime või siis „valan oma paha tuju teiste peale välja“;
3) millised on meeskonnas väljakujunenud suhtlemisviisid, kas need toetavad positiivsust (üksteise tunnustamine, märkamine, kriitika konstruktiivne edasiandmine ja vastuvõtmine);
 
Koolituse tulemused:
-Meeskonnas on veelgi suurenenud ühtsustunne ja avatus
-Meeskonnaliikmed teadvustavad enda personaalset vastutust kollektiivis positiivsuse ja sõbralikkuse kujundamise eest.
-Osalejad on õppinud kasutama enam positiivseid suhtlemisviise, mis on meeskonnas positiivse toimega (üksteise tunnustamine, konstruktiivne probleemide käsitlemine, jm)
-Osalejad teadvustavad enam kollektiivi kultuuri ja oskavad seda kujundada positiivsemaks
-Suurenenud on töötajate motivatsioon ja tahe pingutada ühiste eesmärkide nimel.
-Koos on kogetud midagi uut ja huvitavat ning ületatud igapäevatöö rutiini.
 
Koolitus sisaldab positiivse/toetava fookusega koostöömänge, strateegiaülesandeid, grupitöid, sotsiomeetrilisi harjutusi ja arutelusid, pingevaba suhtlemise tehnikate praktikume.
 
KOOLITUSE PÕHITEEMAD:
 
Positiivne ja „kolleegisõbralik” organisatsioonikultuur– millest see koosneb ja selle ellurakendamine. Milline on meie meeskonna kultuuriprofiil? (avatud-suletud, jt parameetrid). Kas meie kultuur soosib tunnustamist, positiivsust, üksmeelsust. Meeskonnaliikmete pühendumine ühistele eesmärkidele.
 
Meeskonna ja inimese positiivne identiteet, nende omavaheline kooskõla.Enese positiivse ja tähendusliku rolli määratlemine meeskonnana. Meeskond kui elav ja arenev organism sisemiste suhete eripäraga. Iga töötaja isiksuse ootus ja endapoolne mõju meeskonnale. Üksteise erinevuste arvestamine ja aktsepteerimine. Meeskonnasisene rollide tasakaal.
 
Enesejuhtimise oskused ning toetavad hoiakud kui alus positiivsele kollektiivile. Kust leida positiivsust ja mis annab inimestele töökeskkonnas „särtsu”. Sisemotivatsiooni ja energia allikad. Mis annab meile sisemise vastupidavuse. Usk iseendasse, oma ettevõttesse/organisatsiooni. ”Rõõmu tundmise oskused” – kuidas leida rahulolu ning rõõmu tehtust ning sellest leida jõudu minna edasi. Protsessile-tulemusele orienteeruvad inimesed. Inimeste ja meeskondade erinev energeetika. Meeskonnasiseste „energiaallikate“ ja „energialekete“ avastamine.
 
 
Peamised toetavad/positiivsed suhtlemisoskused tööl – kuidas suhtlemisel anda võimalikult enam kolleegidele positiivseid signaale ja säästa üksteist ning iseennast tarbetutest pingetest. Toetava suhtlemise põhireeglid. Üksteise väärtustamine, tunnustamine, üksteise üle rõõmustamine – väikesed asjad, mis omavad kollektiivi sisekliimale olulist mõju. Mida me saame teha positiivsuse suurendamiseks? Positiivsust ja usaldust kahjustavat suhtlemisviisid. Kuidas edastada kriitilist tagasisidet võimalikult pehmel ja motiveerival viisil ning hakkama saada põhjendamatu kriitikaga iseendale. Pingevaba suhtlemise tehnikate valik – kuidas kriitiliste teemade puhul kohata vähem vastupanu ja saavutada paremat koostööd.

Jaga seda:

Miks valida meid enda organisatsiooni arenduspartneriks?

Pikaajaline kogemus – oleme asutatud 1996. aastal. Meie 20-aastane koolitus- ja konsultatsioonikogemus on garantiiks tippkvaliteedi tagamisel. Meid on usaldanud üle 500 organisatsiooni Eestis ja välisriikides, oleme koolitanud üle 14000 inimese.

Personaalsus – loome personaalseid arendusprogramme ja koolitusi. Lähtume konkreetse organisatsiooni vajadustest ning eesmärkidest, valime sobivad arendusvahendid, meetodid, teemad.

Originaalsus – suur osa meie koolitustest on autoriprogrammid, loodud toetudes pikaajalisele enesetäiendusele, uurimistööle ja inspireerituna igapäevasest tööst organisatsioonidega. Meil on üle 40 autorikoolituse. Oleme välja andnud 5 raamatut organisatsioonipsühholoogia ja sotsiaaltöö valdkonnas.

Püsiv meeskond – meil on püsiv koolitajate ning projektijuhtide meeskond, mis tagab järjepideva arendustöö ning koolituste kvaliteedi. Kõik meie treener-konsultandid on psühholoogia või andragoogika haridustaustaga.

Oleme Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu liige

Kõik liikmed järgivad oma töös Liidu Eetikakoodeksit ning Kvaliteedistandardit.

Kliendid meist

“Helmesest osalenud keskastmejuhid ja eksperdid leidsid, et Meta-Profiti koolitus oli hästi  struktureeritud, vaheldusrikas ja valdkonnaga haakuvad teemad ja näited. Kogu koolituse (sh õppematerjalide) ülesehitus toetasid  õpitut ja on rakendatavad päriselus. Koolituse väärtuslikuima osa moodustasid praktilised ülesanded, mis on aidanud kinnistada töötajate käitumist stressi- ja konfliktsituatsioonides. Hoolimata east, kogemusest ja emotsionaalsest intelligentsusest õppisid kõik uusi tehnikaid ja nõkse - seda näitas koolituse tagasiside küsitlus.
 
Heli Jaago
Kvaliteedijuht
Helmes
"Meta-Profiti meeskond teeb koolituse ettevalmistamisel väga põhjalikku tööd sihtgrupi vajaduste väljaselgitamisel ning eesmärkide püstitamisel.
Koolitusel osalenute tagasiside on valdavalt ülipositiivne. Tunnustatakse koolitajate laia silmaringi, professionaalsust auditooriumi valitsemisel ja intrigeerivate situatsioonidega toimetulekul. Koolituste põhivääruseks peetakse enese, kollektiivi ja organisatsioonikultuuri kõrvaltvaatamise võimalust, analüüsioskuste süvenemist probleemide käsitlemisel ja praktilisi näiteid igapäevaolukordades rakendamiseks."
 
Anne Sirge
Koolitusosakonna juhataja
Ida-Tallinna Keskhaigla
“Meta-Profiti koolitused on üks tõeline positiivne energiasüst igapäevarutiini. Koolitused on interaktiivsed ja sisu paneb pikaks ajaks teemade üle iseseisvalt edasi mõtisklema. On selgelt näha, et sisu on alati välja töötatud konkreetselt meie organisatsiooni vajadusi ja eripärasid arvestades, lahendused probleemidele on toimivad, ja julgus neid organisatsioonis rakendada on loonud positiivseid muutusi meeskondade toimimises ja aktiivsuses. Meie juhtide oskused inimesi coachida ja motiveerida on tänu Meta-Profiti koolitussarjale paranenud ja mis kõige olulisem - nad on ka ise motiveeritumad ja nakatavad pärast koolitust oma teotahtelisusega ka teisi."
 
 Geirit Jansen, AIESEC member in TTÜ
"Läbi koolituste on muutunud meie liikmete viis juhtida organisatsiooni – coachingust on saanud harjumus ning tava, mis aitavad liikmetel mõista paremini organisatsiooni väärtusi ning indiviidi panust sellesse. Meie liikmed näevad arenguvestluste olulisust inimeste ja protsesside juhtimises. Koolitus muutis viisi, kuidas meie liikmed mõistavad meie organisatsiooni, maailma ning seejuures iseend. Teemad ja tegevused olid neile head väljakutseks, kuigi meie liikmed on eelnevalt läbinud mitmeid koolitusi ning paljud neist on alustanud ise koolitajateekonnaga."
 
Alan Ibarra
Vice President Talent Management
Aiesec Eesti OÜ
“Mille poolest oli koolitus eriline:
- koolituse aeg oli maksimaalselt ära kasutatud; - konkreetselt meie meeskonna vajadustest lähtuv (mis on minu arvates  väga tähtis) ja paindlik lähenemine; - tempo oli sobiv; - maksimaalne meeskonna jälgimine ja analüüsimine.“

Katrin Tamme
haridus- ja noorsootöö nõunik
Jõhvi Vallavalitsus
“Oleme Meta-Profitiga teinud koostööd aastast 2007. Koostöö on olnud meeldiv ja meie inimestele väga arendav. Oleme tellinud põhiliselt raske kliendi koolitusi klienditeenindajatele ja ka juhtidele erinevaid teemasid. Eriliseks väärtuseks peame Alexander Kotchubei loodud toimivaid autoriprogramme, mis on päriselus ka rakendatavad ja on personaalselt kohandatud meie organisatsiooni konteksti.
Kõik Meta-Profiti koolitajad ja teised töötajad, kellega oleme kokku puutunud, on inimestena meeldivad, head suhtlejad, siirad ja avatud, kellega on rõõm asju ajada.“

Maigi Reintal
Personalijuht
AS Veolia Keskkonnateenused
„Arenguprogramm juhtimis- ja koostöövõimekuse tõstmiseks Narva Linnavalitsuse Rahandusametis. Rahandusameti meeskond jäi Meta-Profiti koolitusteenusega väga rahule: koolitajad olid asjatundlikud ja väga sõbralikud ning kõik toimus korrektselt ja õigeaegselt. Tahaks hinnata Meta-Profiti väga meeldiva koostöö eest - kui võimalust on, siis sooviksime tulevikus Teiega koostööd teha ja julgeme Teid ka teistele soovitada.”

Jelena Golubeva
Direktori asetäitja
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
“Kolmel päeval toimunud koolitus „Organisatsioonikultuur ja klienditeenindus“ oli nii oma sisult, ülesehituselt kui ka probleemi asetuselt üks omanäolisemaid, kus on õnnestunud osaleda. Vaatenurk ja probleemi asetus ning tee lahendusteni olid uudsed ja huvitavad. Eriti meeldejääv oli psühholoogilisest lähtenurgast suunatud lähenemine.”

Ain Kütt RMK Sagadi muuseumi juht
© 2011 Meta-Profit - organisatsioonide koolitus ja konsultatsioon aastast 1996 | 646 13 80 | meie@metaprofit.ee | Madara tänav 29, 10612 Tallinn | EHISe ID: 7240