AvalehtKoolitusedKoolitaja koolitus /  Sisekoolitaja arenguprogramm
Sisekoolitaja arenguprogramm

Sisekoolitaja arenguprogramm

Kestvus: 2 moodulit x 2 päeva (kokku 4 päeva)

Sisekoolitaja arenguprogrammi põhieesmärgiks o­n anda ettevõtete sisekoolitajatele põhiteadmised, -oskused, tehnikad ja enesekindlust sisekoolitaja töö professionaalseks elluviimiseks. Sageli oleme näinud, et inimestel o­n olemas väärtuslik teadmiste pagas, ent nende edasiandmine kolleegidele võiks olla oluliselt efektiivsem. Mitmed arenguprogrammi läbinud töötajad o­n avastanud enda unikaalse koolitajastiili ja muutunud koolituste läbiviimisel oluliselt professionaalsemaks nii programmi ettevalmistuses kui ka koolitajatöö praktikas.

Sisekoolitaja arenguprogrammi esimese 2-päevase osa fookus o­n koolitaja isiksus ning enese presenteerimise oskused. See o­n osa, mille läbitöötamiseta o­n sageli võimatu saada kvaliteetseks koolitajaks. Igal protsessil o­n oma eripära. Koolitus- ja grupijuhtimise protsessi eripäraks o­n väga suur isiksuseomaduste ja oskuste määravus. Tugev isiksus (sobivate omaduste ja oskustega) o­n eelduseks vajaliku teema edukale edasiandmisele. o­n inimesi, kes o­n „sündinud koolitajad“ ega vaja olulist õpetust ja täiendust, neil o­n olemas vajalik isiksuse mõjujõud, enesekindlus, hääle eripärad, jm. Siiski o­n selliseid vähe, ning enamus peab tegelema enese isiksuse sihipärase arendamisega.

Isiksusliku osa käsitlemine o­n vajalik, et koolitaja suudaks gruppi juhtida vastavalt koolituse eesmärkidele, inimestele mõjuda, samas edukalt ja professionaalselt läbida keerukamaid situatsioone (mida koolituse läbiviimisel kindlasti ette tuleb). Olulised märksõnad o­n siin sisemine tasakaal, sisekoolitaja rolli määratlemine ja tajumine, rollikonfliktid, nendega toimetulek, esinemisoskused (nii sisemine ettevalmistus – esinemishirmust ülesaamine, jmt. kui ka väljapoole – auditooriumile suunatud oskused). Samuti o­n oluline oskus ennast ette valmistada konkreetse materjali edasiandmiseks - kuidas paremini meeles pidada olulisi teemasid, jne.

I. mooduli põhiteemad:

  • Minu isiksuseomadused koolitaja töö kontekstis: millised o­n olemas, milliseid tuleb arendada, millest tuleb vabaneda. Efektiivse koolitaja „kohustuslikud” omadused ning oskused.
  • Minu roll sisekoolituse läbiviijana. Rolli ning suhtlemistasandi õige valik. Võimalikud rollikonfliktid oma ettevõttes koolitades, nendega toimetulek
  • Enesejuhtimise oskused ja tehnikad, pingeliste situatsioonidega toimetulek, „külm pea”. NLP enesejuhtimise tehnikad, koolitaja toetavad uskumused. Suhtumine tagasisidesse.
  • Mõjuva esinemise tehnoloogiad, personaalne esinemis-/koolitusstiil. Esinemistehnikad oma koolituse veenvuse, atraktiivsuse suurendamiseks.Toimetulek esinemisärevusega.
  • Koolituseks valmistumise põhireeglid. Materjali organiseerimine iseenda jaoks.

Arenguprogrammi 2. mooduli fookuses o­n koolituse ettevalmistuse ja läbiviimise tehnikad, oskused, meetodid. Käsitleme grupijuhtimise seaduspärasid. Kuidas koolitust planeerida, eesmärgistada. Millised koolituse liigid nõuavad erinevaid täiskasvanuõppe metoodikaid. Millised koolituste tüübid nõuavad suuremat ja väiksemat tähelepanu osalejate kaasamisele? Mis eristab lektori, show, terapeudi stiili?

Spetsiifilise koolitaja oskusena puudutame sellel moodulil ka koolitusteema ettevalmistust (teema ülesehitus, ajaline struktuur, teemade omavaheline seostamine, näitlikustamine, skeemide-mudelite koostamine, materjali meelespidamise lihtsustamine osalejate jaoks).

Koolitusprogramm sisaldab suures mahus praktikume, grupitöid, harjutusi, presentatsioone, mis aitavad osalejatel omandada praktilisi oskuseid, saada juurde enesekindlust ja ka tagasisidet enda pesonaalse stiili täiustamiseks.

II. mooduli põhiteemad:

  • Grupijuhtimise alused. Gruppide liigid ja gruppide areng. Nende arvestamine koolituse läbiviimise planeerimisel. Toimetulek kriitiliste grupiprotsessidega (vastupanu, grupi passiivsus, jne).
  • Koolitusteema ettevalmistus ja materjali ülesehitus. Koolituse eesmärgistamine ja sellele vastavad metoodikad. Erinevad koolituste tüübid. Materjali omandamise lihtsustamine osalejate jaoks, erinevate mõtlemistüüpide arvestamine. Koolituse ajakava ja mahu planeerimine. Osalejate kaasamine ja aktiviseerimine.

Koolitajad: kogenud treener-konsultandid, organisatsioonide sisekoolitad Alexander Kotchubei, Margus Salumets, Inna Gorislavskaja

Toimumiskoht: Meta-Profit koolituskeskus Koskla 16, Tallinn (Kristiine Keskuse vahetus läheduses)

Vaata koolituse järgmist toimumisaega.

Jaga seda:

Miks valida meid enda organisatsiooni arenduspartneriks?

Pikaajaline kogemus – oleme asutatud 1996. aastal. Meie 20-aastane koolitus- ja konsultatsioonikogemus on garantiiks tippkvaliteedi tagamisel. Meid on usaldanud üle 500 organisatsiooni Eestis ja välisriikides, oleme koolitanud üle 14000 inimese.

Personaalsus – loome personaalseid arendusprogramme ja koolitusi. Lähtume konkreetse organisatsiooni vajadustest ning eesmärkidest, valime sobivad arendusvahendid, meetodid, teemad.

Originaalsus – suur osa meie koolitustest on autoriprogrammid, loodud toetudes pikaajalisele enesetäiendusele, uurimistööle ja inspireerituna igapäevasest tööst organisatsioonidega. Meil on üle 40 autorikoolituse. Oleme välja andnud 5 raamatut organisatsioonipsühholoogia ja sotsiaaltöö valdkonnas.

Püsiv meeskond – meil on püsiv koolitajate ning projektijuhtide meeskond, mis tagab järjepideva arendustöö ning koolituste kvaliteedi. Kõik meie treener-konsultandid on psühholoogia või andragoogika haridustaustaga.

Oleme Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu liige

Kõik liikmed järgivad oma töös Liidu Eetikakoodeksit ning Kvaliteedistandardit.

Kliendid meist

“Helmesest osalenud keskastmejuhid ja eksperdid leidsid, et Meta-Profiti koolitus oli hästi  struktureeritud, vaheldusrikas ja valdkonnaga haakuvad teemad ja näited. Kogu koolituse (sh õppematerjalide) ülesehitus toetasid  õpitut ja on rakendatavad päriselus. Koolituse väärtuslikuima osa moodustasid praktilised ülesanded, mis on aidanud kinnistada töötajate käitumist stressi- ja konfliktsituatsioonides. Hoolimata east, kogemusest ja emotsionaalsest intelligentsusest õppisid kõik uusi tehnikaid ja nõkse - seda näitas koolituse tagasiside küsitlus.
 
Heli Jaago
Kvaliteedijuht
Helmes
"Meta-Profiti meeskond teeb koolituse ettevalmistamisel väga põhjalikku tööd sihtgrupi vajaduste väljaselgitamisel ning eesmärkide püstitamisel.
Koolitusel osalenute tagasiside on valdavalt ülipositiivne. Tunnustatakse koolitajate laia silmaringi, professionaalsust auditooriumi valitsemisel ja intrigeerivate situatsioonidega toimetulekul. Koolituste põhivääruseks peetakse enese, kollektiivi ja organisatsioonikultuuri kõrvaltvaatamise võimalust, analüüsioskuste süvenemist probleemide käsitlemisel ja praktilisi näiteid igapäevaolukordades rakendamiseks."
 
Anne Sirge
Koolitusosakonna juhataja
Ida-Tallinna Keskhaigla
“Meta-Profiti koolitused on üks tõeline positiivne energiasüst igapäevarutiini. Koolitused on interaktiivsed ja sisu paneb pikaks ajaks teemade üle iseseisvalt edasi mõtisklema. On selgelt näha, et sisu on alati välja töötatud konkreetselt meie organisatsiooni vajadusi ja eripärasid arvestades, lahendused probleemidele on toimivad, ja julgus neid organisatsioonis rakendada on loonud positiivseid muutusi meeskondade toimimises ja aktiivsuses. Meie juhtide oskused inimesi coachida ja motiveerida on tänu Meta-Profiti koolitussarjale paranenud ja mis kõige olulisem - nad on ka ise motiveeritumad ja nakatavad pärast koolitust oma teotahtelisusega ka teisi."
 
 Geirit Jansen, AIESEC member in TTÜ
"Läbi koolituste on muutunud meie liikmete viis juhtida organisatsiooni – coachingust on saanud harjumus ning tava, mis aitavad liikmetel mõista paremini organisatsiooni väärtusi ning indiviidi panust sellesse. Meie liikmed näevad arenguvestluste olulisust inimeste ja protsesside juhtimises. Koolitus muutis viisi, kuidas meie liikmed mõistavad meie organisatsiooni, maailma ning seejuures iseend. Teemad ja tegevused olid neile head väljakutseks, kuigi meie liikmed on eelnevalt läbinud mitmeid koolitusi ning paljud neist on alustanud ise koolitajateekonnaga."
 
Alan Ibarra
Vice President Talent Management
Aiesec Eesti OÜ
“Mille poolest oli koolitus eriline:
- koolituse aeg oli maksimaalselt ära kasutatud; - konkreetselt meie meeskonna vajadustest lähtuv (mis on minu arvates  väga tähtis) ja paindlik lähenemine; - tempo oli sobiv; - maksimaalne meeskonna jälgimine ja analüüsimine.“

Katrin Tamme
haridus- ja noorsootöö nõunik
Jõhvi Vallavalitsus
“Oleme Meta-Profitiga teinud koostööd aastast 2007. Koostöö on olnud meeldiv ja meie inimestele väga arendav. Oleme tellinud põhiliselt raske kliendi koolitusi klienditeenindajatele ja ka juhtidele erinevaid teemasid. Eriliseks väärtuseks peame Alexander Kotchubei loodud toimivaid autoriprogramme, mis on päriselus ka rakendatavad ja on personaalselt kohandatud meie organisatsiooni konteksti.
Kõik Meta-Profiti koolitajad ja teised töötajad, kellega oleme kokku puutunud, on inimestena meeldivad, head suhtlejad, siirad ja avatud, kellega on rõõm asju ajada.“

Maigi Reintal
Personalijuht
AS Veolia Keskkonnateenused
„Arenguprogramm juhtimis- ja koostöövõimekuse tõstmiseks Narva Linnavalitsuse Rahandusametis. Rahandusameti meeskond jäi Meta-Profiti koolitusteenusega väga rahule: koolitajad olid asjatundlikud ja väga sõbralikud ning kõik toimus korrektselt ja õigeaegselt. Tahaks hinnata Meta-Profiti väga meeldiva koostöö eest - kui võimalust on, siis sooviksime tulevikus Teiega koostööd teha ja julgeme Teid ka teistele soovitada.”

Jelena Golubeva
Direktori asetäitja
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
“Kolmel päeval toimunud koolitus „Organisatsioonikultuur ja klienditeenindus“ oli nii oma sisult, ülesehituselt kui ka probleemi asetuselt üks omanäolisemaid, kus on õnnestunud osaleda. Vaatenurk ja probleemi asetus ning tee lahendusteni olid uudsed ja huvitavad. Eriti meeldejääv oli psühholoogilisest lähtenurgast suunatud lähenemine.”

Ain Kütt RMK Sagadi muuseumi juht
© 2011 Meta-Profit - organisatsioonide koolitus ja konsultatsioon aastast 1996 | 646 13 80 | meie@metaprofit.ee | Madara tänav 29, 10612 Tallinn | EHISe ID: 7240