AvalehtKoolitusedKoolitaja koolitus /  Sisekoolitaja pikaajaline väljaõppeprogramm

Sisekoolitaja pikaajaline väljaõppeprogramm

Käesoleva arengukursuse eesmärgiks o­ngi anda osalejatele põhiteadmised/oskused, saamaks heaks firmasiseseks koolitajaks. Selleks puudutame 3 tähtsamat valdkonda:

 • Teeme tööd teemadega, mida organisatsioonid sagedamini vajavad ja millega organisatsiooni sees enamasti kokku puututakse. Käsitleme neid teemasid koolitaja vaatenurgast e. kuidas neid (oma) organisatsioonis edasi anda, mida oluliseks pidada. Samuti käsitleme osade teemade puhul ka konsultandi oskusi e. kuidas konkreetseid situatsioone lahendada, kuidas aidata.
 • Õpime grupijuhtimist, selle seaduspärasusi
 • Teeme tööd oma isiksusega, et olla vajalikul hetkel ?valmis?

Arenguprogrammis o­n suur osa praktilisel läbitegemisel. Keskmiselt igale 3-le loengule järgneb seminar (1 x kuus), kus töötame praktikas läbi, analüüsime konkreetseid teemasid ning igal osalejal o­n võimalus neid ?oma raudvarasse? võtta. Seminarideks saavad osalejad ülesandeid, mida grupi ees esitatakse/analüüsitakse. Iga teema lõpuseminaridel tehakse ka kokkuvõtteid. Koolituse II ja III osa õppepäevad sisaldavad endas praktilist tööd/harjutusi lisaks seminaridele.

Need osalejad, kes ei ole praktikast huvitatud, ei ole kohustatud seminaridel osalema. Kuigi seminaridel toimub peamine teema kinnistamine ning tegelik ?omandamine?.

Osalejad koguvad õppematerjalidest endale kokku mahuka õpperaamatu, millele saab hilisemas praktilises töös toetuda.

Kursuse osad I-III o­n sisuliselt iseseisvad: kui soovite osaleda vaid isiksuse arengu teemades, võite seda teha. Teemade järgnevus o­n küll loogiliselt seotud ning mõningad teemad ka täiendavad üksteist, ent see ei takista üksikosade omandamist. Vaadake üksikosade hindu allpool.

I. Teemakeskne koolitus

Siin läbime olulisemaid teemasid, millega organisatsioonisisene koolitaja-konsultant oma praktilises töös kokku puutub. Teemad o­n jaotatud kahte põhiossa ? süsteemsed ja individuaalsed. Esimeste alla kuuluvad need teemad, kus o­n tegemist süsteemi (organisatsiooni, struktuuri) käsitlusega ning teiste alla need, mis o­n seotud isiksusega organisatsioonis. Mõned teemad o­n kombineeritud e. sisaldavad nii ühte kui ka teist osa. (teemade sisu lühikirjeldus o­n toodud allpool)

 • Isiksuse areng ja selle juhtimine
 • Suhtlemine
 • Konfliktid
 • Probleemilahendus
 • Stress
 • Koostöö (meeskonnatöö) (inimeste tasandil)
 • Juhtimine
 • Müük ja klienditeenindus
 • Organisatsioonikultuur ja motivatsioon
 • Meeskonnatöö (süsteemsel tasandil)
 • Juhtimine (süsteemsel tasandil)
 • Muutused organisatsioonis (süsteemis)
 • Kriisolukorrad
II. Grupijuhtimise koolitus

Selles osas käsitleme grupijuhtimise kunsti, selle olulisi reegeleid ning kitsaskohti. Grupid võivad olla erinevate eesmärkidega, osalejatega, kestvusega, ent ometi kehtivad kõigi gruppide teatud reeglid ja tendentsid, mida o­n oluline tunda. Kõik, kes o­n kunagi gruppi juhtinud (koolituse, seminari, grupitöö, jmt. raames), teavad, et raske o­n siin edukalt toime tulla, kui puuduvad spetsiifilised oskused inimeste käivitamiseks, vastupanu ületamiseks, atmosfääri loomiseks, jpm.

Ka ühe organisatsiooni sees puutume kokku erinevate gruppidega ? erinevate isiksuste koostoime mõjutab oluliselt grupidünaamikat, arengut, koostööd, vastupanu, jne. Kõik need erinevused tingivad vastavat häälestumist ning vastavat ?grupijuhtimise tehnoloogiat?, mida siis ühes või teises situatsioonis o­n efektiivsem kasutada. Teemade alaosana käsitleme siin ka esinemiskunsti, selle koostisosi.

 • Grupiga liitumine
 • Grupi diagnostika
 • Grupijuhtimine
 • Grupiprotsessid
 • Kriitilised grupiprotsessid
III. Isiksuse koolitus

Selles osas käsitleme konsultandi isiksusega seotut ja meie eesmärgiks o­n õppida saavutama sellist sisemist häälestatust, mis aitab edukalt toime tulla ka kõige keerulisemate situatsioonidega organisatsioonis ja grupi ees.

On selge, et konsultant peab isiksusena toimima ?nagu kellavärk?, ehk omama selliseid isiksuse parameetreid, mis aitavad tal hästi juhtida iseenda reaktsioone ning ?kinnijäämisi? (mitte olla nende poolt juhitav). Oskamatus ennast juhtida nõrgestab konsultanti, muudab ta ?haavatavaks?, mis avaldub töö tulemuslikkuses. Samuti o­n sisekoolitajal, -konsultandil enamasti kanda ka ?eksperdi? roll, kes teab vastuseid ja suudab lahendada väga erinevaid olukordi.

 • Stressi- ja pingetaluvus
 • Läbikukkumisfenomenid
 • Siseprobleemid ja sisekonfliktid
 • Koostöövõime

Kasutatavad meetodid:

Kõigi Meta-Profiti koolituste läbiviimisel kasutame kaasaegseid ja efektiivseid meetodeid. Arengukursuse teemade käsitlemisel o­n suurema kaaluga nende hulgast

 • NLP ? neurolingvistiline programmeerimine
 • Lahenduskeskne lähenemine (solution oriented th.)

Oluliseks märksõnaks o­n ka süsteemne lähenemine ? vaatleme organisatsiooni kui tervikut ning käsitleme üksikute valdkondade, teemade, probleemide mõju terviku edukale toimimisele.

KURSUSE AJAKAVA:

Arengukursuse kogukestvuseks (koos suvevaheajaga) o­n 12 kuud.
Koolituse üldmaht o­n 22 õppepäeva/loengut + 7 seminari (132 + 42 tundi).
Keskmiselt toimub 3 õppepäeva kuus. Nende hulgas seminarid, mis ei ole kohustuslikud, kuid kahtlemata kasulikud nendele, kes soovivad omandada praktilist oskust.
Koolitus toimub reeglina ühel kindlal nädalapäeval (teisipäeviti) 9.00-15.00 või 12.00-18.00, sõltuvalt grupiliikmete kokkuleppest.

Hind: hinnapakkumise saamiseks täida palun ära allolev ankeet

Soodustused: riigiasutustele -10%; kahe osaleja puhul ühest firmast -10% koondsummast.

Märkused: avatud koolitus.

Toimumiskoht: Kursus toimub Meta-Profiti koolituskeskuses, Koskla 16, Tallinn

Jaga seda:

Miks valida meid enda organisatsiooni arenduspartneriks?

Pikaajaline kogemus – oleme asutatud 1996. aastal. Meie 20-aastane koolitus- ja konsultatsioonikogemus on garantiiks tippkvaliteedi tagamisel. Meid on usaldanud üle 500 organisatsiooni Eestis ja välisriikides, oleme koolitanud üle 14000 inimese.

Personaalsus – loome personaalseid arendusprogramme ja koolitusi. Lähtume konkreetse organisatsiooni vajadustest ning eesmärkidest, valime sobivad arendusvahendid, meetodid, teemad.

Originaalsus – suur osa meie koolitustest on autoriprogrammid, loodud toetudes pikaajalisele enesetäiendusele, uurimistööle ja inspireerituna igapäevasest tööst organisatsioonidega. Meil on üle 40 autorikoolituse. Oleme välja andnud 5 raamatut organisatsioonipsühholoogia ja sotsiaaltöö valdkonnas.

Püsiv meeskond – meil on püsiv koolitajate ning projektijuhtide meeskond, mis tagab järjepideva arendustöö ning koolituste kvaliteedi. Kõik meie treener-konsultandid on psühholoogia või andragoogika haridustaustaga.

Oleme Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu liige

Kõik liikmed järgivad oma töös Liidu Eetikakoodeksit ning Kvaliteedistandardit.

Kliendid meist

“Helmesest osalenud keskastmejuhid ja eksperdid leidsid, et Meta-Profiti koolitus oli hästi  struktureeritud, vaheldusrikas ja valdkonnaga haakuvad teemad ja näited. Kogu koolituse (sh õppematerjalide) ülesehitus toetasid  õpitut ja on rakendatavad päriselus. Koolituse väärtuslikuima osa moodustasid praktilised ülesanded, mis on aidanud kinnistada töötajate käitumist stressi- ja konfliktsituatsioonides. Hoolimata east, kogemusest ja emotsionaalsest intelligentsusest õppisid kõik uusi tehnikaid ja nõkse - seda näitas koolituse tagasiside küsitlus.
 
Heli Jaago
Kvaliteedijuht
Helmes
"Meta-Profiti meeskond teeb koolituse ettevalmistamisel väga põhjalikku tööd sihtgrupi vajaduste väljaselgitamisel ning eesmärkide püstitamisel.
Koolitusel osalenute tagasiside on valdavalt ülipositiivne. Tunnustatakse koolitajate laia silmaringi, professionaalsust auditooriumi valitsemisel ja intrigeerivate situatsioonidega toimetulekul. Koolituste põhivääruseks peetakse enese, kollektiivi ja organisatsioonikultuuri kõrvaltvaatamise võimalust, analüüsioskuste süvenemist probleemide käsitlemisel ja praktilisi näiteid igapäevaolukordades rakendamiseks."
 
Anne Sirge
Koolitusosakonna juhataja
Ida-Tallinna Keskhaigla
“Meta-Profiti koolitused on üks tõeline positiivne energiasüst igapäevarutiini. Koolitused on interaktiivsed ja sisu paneb pikaks ajaks teemade üle iseseisvalt edasi mõtisklema. On selgelt näha, et sisu on alati välja töötatud konkreetselt meie organisatsiooni vajadusi ja eripärasid arvestades, lahendused probleemidele on toimivad, ja julgus neid organisatsioonis rakendada on loonud positiivseid muutusi meeskondade toimimises ja aktiivsuses. Meie juhtide oskused inimesi coachida ja motiveerida on tänu Meta-Profiti koolitussarjale paranenud ja mis kõige olulisem - nad on ka ise motiveeritumad ja nakatavad pärast koolitust oma teotahtelisusega ka teisi."
 
 Geirit Jansen, AIESEC member in TTÜ
"Läbi koolituste on muutunud meie liikmete viis juhtida organisatsiooni – coachingust on saanud harjumus ning tava, mis aitavad liikmetel mõista paremini organisatsiooni väärtusi ning indiviidi panust sellesse. Meie liikmed näevad arenguvestluste olulisust inimeste ja protsesside juhtimises. Koolitus muutis viisi, kuidas meie liikmed mõistavad meie organisatsiooni, maailma ning seejuures iseend. Teemad ja tegevused olid neile head väljakutseks, kuigi meie liikmed on eelnevalt läbinud mitmeid koolitusi ning paljud neist on alustanud ise koolitajateekonnaga."
 
Alan Ibarra
Vice President Talent Management
Aiesec Eesti OÜ
“Mille poolest oli koolitus eriline:
- koolituse aeg oli maksimaalselt ära kasutatud; - konkreetselt meie meeskonna vajadustest lähtuv (mis on minu arvates  väga tähtis) ja paindlik lähenemine; - tempo oli sobiv; - maksimaalne meeskonna jälgimine ja analüüsimine.“

Katrin Tamme
haridus- ja noorsootöö nõunik
Jõhvi Vallavalitsus
“Oleme Meta-Profitiga teinud koostööd aastast 2007. Koostöö on olnud meeldiv ja meie inimestele väga arendav. Oleme tellinud põhiliselt raske kliendi koolitusi klienditeenindajatele ja ka juhtidele erinevaid teemasid. Eriliseks väärtuseks peame Alexander Kotchubei loodud toimivaid autoriprogramme, mis on päriselus ka rakendatavad ja on personaalselt kohandatud meie organisatsiooni konteksti.
Kõik Meta-Profiti koolitajad ja teised töötajad, kellega oleme kokku puutunud, on inimestena meeldivad, head suhtlejad, siirad ja avatud, kellega on rõõm asju ajada.“

Maigi Reintal
Personalijuht
AS Veolia Keskkonnateenused
„Arenguprogramm juhtimis- ja koostöövõimekuse tõstmiseks Narva Linnavalitsuse Rahandusametis. Rahandusameti meeskond jäi Meta-Profiti koolitusteenusega väga rahule: koolitajad olid asjatundlikud ja väga sõbralikud ning kõik toimus korrektselt ja õigeaegselt. Tahaks hinnata Meta-Profiti väga meeldiva koostöö eest - kui võimalust on, siis sooviksime tulevikus Teiega koostööd teha ja julgeme Teid ka teistele soovitada.”

Jelena Golubeva
Direktori asetäitja
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
“Kolmel päeval toimunud koolitus „Organisatsioonikultuur ja klienditeenindus“ oli nii oma sisult, ülesehituselt kui ka probleemi asetuselt üks omanäolisemaid, kus on õnnestunud osaleda. Vaatenurk ja probleemi asetus ning tee lahendusteni olid uudsed ja huvitavad. Eriti meeldejääv oli psühholoogilisest lähtenurgast suunatud lähenemine.”

Ain Kütt RMK Sagadi muuseumi juht
© 2011 Meta-Profit - organisatsioonide koolitus ja konsultatsioon aastast 1996 | 646 13 80 | meie@metaprofit.ee | Madara tänav 29, 10612 Tallinn | EHISe ID: 7240