AvalehtSupervisioon /  Arenguvestluse läbiviimise oskused - klassijuhataja arenguvestluse juhina
Arenguvestluse läbiviimise oskused - klassijuhataja arenguvestluse juhina

Arenguvestluse läbiviimise oskused - klassijuhataja arenguvestluse juhina

Tänapäeva õppeasutused o­n kohustatud läbi viima õpilaste arenguvestlusi. Mõnede pedagoogide jaoks o­n arenguvestlused pigem rutiinne ja formaalne protseduur, mida tuleb põhitöö kõrvalt ära teha. Teised aga leiavad, et arenguvestlus o­n hea võimalus rääkida oma õpilastega teemadel, mida tavaliselt ajapuuduse, töökoormuse tõttu muul ajal ei saa teha. Arenguvestluse käigus avaneb võimalus rääkida õpilasega, lapsevanema/hooldajaga ka õppeprotsessi puudutavatel kõrvalistel teemadel, näha õpilase enda tajumist, arutada tema tulevikuperspektiive. Siinkohal võib arenguvestluse käigus tekkida olukord, kus õpilasega/lapsevanemaga vesteldes tunneb pedagoog, et tal jääb puudu dialoogi juhtimise, nõustamise, küsimuste esitamise, tagasiside andmise oskustest.

Käesolev treening keskendubki just nendele küsimustele, mis seisavad pedagoogi ees kui õpilane ja lapsevanem/hooldaja o­n tulnud arenguvestlusele.
Treening põhineb arenguvestluse protsessi juhtimise maatriksil, mis o­n lihtne ja praktiline abivahend, et haarata arenguvestlusi ühe pilguga. Sisaldab  läbiviimise protseduuri, psühholoogilist juhtimist  enda ettevalmistust, õpilase ettevalmistust, vestluse juhtimist, positiivse ja negatiivse tagasiside andmist, küsimuste esitamise tehnikaid. Koolituse käigus töötame läbi ka konkreetseid juhtumeid, analüüsime peamisi vigu, mida pedagoogid vestlustel teevad, jagame vestluse juhtimise kuldreegleid ja tehnikaid. Maatriksiga o­n võimalik integreerida teie asutuse arenguvestluste läbiviimise reeglistikku.

Koolitus o­n suunatud arenguvestluste otsestele läbiviijatele praktiliste tehnikate ning küsimuste tundmaõppimiseks. Koolitus sisaldab mitmeid praktilisi ülesandeid ja harjutusi, mis sisaldavad endas psühholoogilisi rollimänge, vestluse juhtimise strateegiate kaardistamist, mille käigus saavad osalejad saadud teadmisi kohe praktikas rakendada, proovile panna, viimistleda. Praktilistele ülesannetele järgneb arutelu ja analüüs, kus osalejad saavad vahetada erinevaid kogemusi.

Koolituse eesmärgid:

  • Pakkuda pedagoogidele psühholoogilist tuge arenguvestluste efektiivseks läbiviimiseks.
  • Õpetada tõhusaid dialoogi juhtimise tehnikaid ja tagasiside andmise reegleid.
  • Õpetada tulema toime konfliktidega ja maandama õpilase/lapsevanema vastupanu.
  • Õpetada genereerima toetavaid uskumusi arenguvestluse efektiivsemaks läbiviimiseks


TEEMAD:

  • Pedagoogi uskumused arenguvestlusega seoses ja nende mõju tervikprotsessile. Klassijuhataja piiravad ja toetavad uskumused enda/õpilase suhtes arenguvestluse eel ja selle käigus. Kuidas uskumused mõjutavad arenguvestluste kulgu? Kuidas genereerida toetavaid uskumusi?
  • Arenguvestluste juhtimise maatriks - sotsiaalne etapp, eesmärkide sõnastus ja arenguvestluste baasskeem, teemakäsitlus, "hüvastijätu" protseduur. Kuidas arenguvestlust efektiivselt kavandada ja läbi viia?
  • Vestluse juhtimise tehnikad - milliseid küsimusi küsida, miks, milleks ja kuidas? Küsimuste tehnikad. Konsulteerimise ja nõustamise vajalikkus ning oskus.
  • Tagasiside andmise reeglid - Kuidas anda positiivset ja negatiivset tagasisidet arenguvestluses osalevale õpilasele/lapsevanemale? Negatiivse tagasiside andmise põhireeglid. Tagasiside väärtus/tähtsus õpilase arengu ja edasise koostöö seisukohalt.
  • Ootamatused arenguvestlustel - sagedasemad juhtumid, nende analüüs. Toimetulek õpilase/lapsevanema vastupanuga, õpetaja roll lapse ja lapsevanema vahelises konfliktis. Pingelise/konfliktse olukorra "maandamise" erinevad võimalused.

Sihtgrupp: klassijuhatajad

Miks valida meid enda organisatsiooni arenduspartneriks?

Pikaajaline kogemus – oleme asutatud 1996. aastal. Meie 20-aastane koolitus- ja konsultatsioonikogemus on garantiiks tippkvaliteedi tagamisel. Meid on usaldanud üle 500 organisatsiooni Eestis ja välisriikides, oleme koolitanud üle 14000 inimese.

Personaalsus – loome personaalseid arendusprogramme ja koolitusi. Lähtume konkreetse organisatsiooni vajadustest ning eesmärkidest, valime sobivad arendusvahendid, meetodid, teemad.

Originaalsus – suur osa meie koolitustest on autoriprogrammid, loodud toetudes pikaajalisele enesetäiendusele, uurimistööle ja inspireerituna igapäevasest tööst organisatsioonidega. Meil on üle 40 autorikoolituse. Oleme välja andnud 5 raamatut organisatsioonipsühholoogia ja sotsiaaltöö valdkonnas.

Püsiv meeskond – meil on püsiv koolitajate ning projektijuhtide meeskond, mis tagab järjepideva arendustöö ning koolituste kvaliteedi. Kõik meie treener-konsultandid on psühholoogia või andragoogika haridustaustaga.

Oleme Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu liige

Kõik liikmed järgivad oma töös Liidu Eetikakoodeksit ning Kvaliteedistandardit.

Kliendid meist

“Helmesest osalenud keskastmejuhid ja eksperdid leidsid, et Meta-Profiti koolitus oli hästi  struktureeritud, vaheldusrikas ja valdkonnaga haakuvad teemad ja näited. Kogu koolituse (sh õppematerjalide) ülesehitus toetasid  õpitut ja on rakendatavad päriselus. Koolituse väärtuslikuima osa moodustasid praktilised ülesanded, mis on aidanud kinnistada töötajate käitumist stressi- ja konfliktsituatsioonides. Hoolimata east, kogemusest ja emotsionaalsest intelligentsusest õppisid kõik uusi tehnikaid ja nõkse - seda näitas koolituse tagasiside küsitlus.
 
Heli Jaago
Kvaliteedijuht
Helmes
"Meta-Profiti meeskond teeb koolituse ettevalmistamisel väga põhjalikku tööd sihtgrupi vajaduste väljaselgitamisel ning eesmärkide püstitamisel.
Koolitusel osalenute tagasiside on valdavalt ülipositiivne. Tunnustatakse koolitajate laia silmaringi, professionaalsust auditooriumi valitsemisel ja intrigeerivate situatsioonidega toimetulekul. Koolituste põhivääruseks peetakse enese, kollektiivi ja organisatsioonikultuuri kõrvaltvaatamise võimalust, analüüsioskuste süvenemist probleemide käsitlemisel ja praktilisi näiteid igapäevaolukordades rakendamiseks."
 
Anne Sirge
Koolitusosakonna juhataja
Ida-Tallinna Keskhaigla
“Meta-Profiti koolitused on üks tõeline positiivne energiasüst igapäevarutiini. Koolitused on interaktiivsed ja sisu paneb pikaks ajaks teemade üle iseseisvalt edasi mõtisklema. On selgelt näha, et sisu on alati välja töötatud konkreetselt meie organisatsiooni vajadusi ja eripärasid arvestades, lahendused probleemidele on toimivad, ja julgus neid organisatsioonis rakendada on loonud positiivseid muutusi meeskondade toimimises ja aktiivsuses. Meie juhtide oskused inimesi coachida ja motiveerida on tänu Meta-Profiti koolitussarjale paranenud ja mis kõige olulisem - nad on ka ise motiveeritumad ja nakatavad pärast koolitust oma teotahtelisusega ka teisi."
 
 Geirit Jansen, AIESEC member in TTÜ
"Läbi koolituste on muutunud meie liikmete viis juhtida organisatsiooni – coachingust on saanud harjumus ning tava, mis aitavad liikmetel mõista paremini organisatsiooni väärtusi ning indiviidi panust sellesse. Meie liikmed näevad arenguvestluste olulisust inimeste ja protsesside juhtimises. Koolitus muutis viisi, kuidas meie liikmed mõistavad meie organisatsiooni, maailma ning seejuures iseend. Teemad ja tegevused olid neile head väljakutseks, kuigi meie liikmed on eelnevalt läbinud mitmeid koolitusi ning paljud neist on alustanud ise koolitajateekonnaga."
 
Alan Ibarra
Vice President Talent Management
Aiesec Eesti OÜ
“Mille poolest oli koolitus eriline:
- koolituse aeg oli maksimaalselt ära kasutatud; - konkreetselt meie meeskonna vajadustest lähtuv (mis on minu arvates  väga tähtis) ja paindlik lähenemine; - tempo oli sobiv; - maksimaalne meeskonna jälgimine ja analüüsimine.“

Katrin Tamme
haridus- ja noorsootöö nõunik
Jõhvi Vallavalitsus
“Oleme Meta-Profitiga teinud koostööd aastast 2007. Koostöö on olnud meeldiv ja meie inimestele väga arendav. Oleme tellinud põhiliselt raske kliendi koolitusi klienditeenindajatele ja ka juhtidele erinevaid teemasid. Eriliseks väärtuseks peame Alexander Kotchubei loodud toimivaid autoriprogramme, mis on päriselus ka rakendatavad ja on personaalselt kohandatud meie organisatsiooni konteksti.
Kõik Meta-Profiti koolitajad ja teised töötajad, kellega oleme kokku puutunud, on inimestena meeldivad, head suhtlejad, siirad ja avatud, kellega on rõõm asju ajada.“

Maigi Reintal
Personalijuht
AS Veolia Keskkonnateenused
„Arenguprogramm juhtimis- ja koostöövõimekuse tõstmiseks Narva Linnavalitsuse Rahandusametis. Rahandusameti meeskond jäi Meta-Profiti koolitusteenusega väga rahule: koolitajad olid asjatundlikud ja väga sõbralikud ning kõik toimus korrektselt ja õigeaegselt. Tahaks hinnata Meta-Profiti väga meeldiva koostöö eest - kui võimalust on, siis sooviksime tulevikus Teiega koostööd teha ja julgeme Teid ka teistele soovitada.”

Jelena Golubeva
Direktori asetäitja
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
“Kolmel päeval toimunud koolitus „Organisatsioonikultuur ja klienditeenindus“ oli nii oma sisult, ülesehituselt kui ka probleemi asetuselt üks omanäolisemaid, kus on õnnestunud osaleda. Vaatenurk ja probleemi asetus ning tee lahendusteni olid uudsed ja huvitavad. Eriti meeldejääv oli psühholoogilisest lähtenurgast suunatud lähenemine.”

Ain Kütt RMK Sagadi muuseumi juht
© 2011 Meta-Profit - organisatsioonide koolitus ja konsultatsioon aastast 1996 | 646 13 80 | meie@metaprofit.ee | Madara tänav 29, 10612 Tallinn | EHISe ID: 7240