AvalehtSupervisioon /  Konflikti- ja stressijuhtimine meeskonnas
Konflikti- ja stressijuhtimine meeskonnas

Konflikti- ja stressijuhtimine meeskonnas

2+1 päeva (vajadusel)

Stressi ning pingetega toimetulek o­n tänapäevases elu- ja töötempos eriti aktuaalne ning vajadus selle teema käsitlemise järele o­n viimastel aastatel eesti organisatsioonides väga suur. See teema o­n olnud viimastel aastatel oluline osa meie firma tööst organisatsioonide koolitamisel ning konsulteerimisel. Suur osa alltoodud koolitusprogrammist toetub meie praktilisele töökogemusele eesti organisatsioonides.

Antud koolitusprogrammi fookuses o­n konfliktide ja pingete tekkimise põhjuste ja mustrite tundmaõppimine ning selle kaudu nende juhtimise efektiivsuse suurendamine. Käsitleme konflikti ja stressi/pingeid nii üksikisiku, grupi kui süsteemi tasandil.

Koolitusprogrammi ülesehitus toetub praktilistele harjutustele, mis iga alateema sees käsitletu praktikasse rakendada võimaldavad.


Eesmärgid:

 • Õppida tundma ja juhtima stressi, konflikti mustreid töögrupis (kus o­n võõrad inimesed) ja meeskonnas (kus o­n oma inimesed), et vähendada konfliktide tekkimise võimalusi, sh sisemiste pingete vältimist (enda sees, osakonna sees).
 • Õppida teadvustama konfliktses olukorras käitumise erinevaid strateegiaid ja leida võimalusi nende paindlikuks rakendamiseks.
 • Õppida konflikte ennetama.
 • Kaardistada just meie meeskonna konflikti allikad, tekkimise põhjused.


TEEMAD:

 • Meeskonna „konfliktsuse” kaart. Millised me hetkel oleme, kuidas kirjeldada toimivaid, varjatuid, tajutavaid pingete ja konflikti mustreid, nende põhjuseid ning mis nendega edasi teha. Konflikti erinev „tajumislävi” (ühe jaoks katastroof, teise jaoks kõik korras) – keda ravida? Grupitöö „Konfliktsuse kaart meie meeskonnas”. Reaalsed case-id meie meeskonnas täna – kuidas liikuda konfliktivabaduse suunas?
 • Konflikti olemus – üks osa meie elust või „meeskonnatöö pankrott”? Kas konflikt o­n positiivne või negatiivne – meeskonna uskumused konflikti suhtes üleüldiselt ja „reaalse konflikti” suhtes. Uskumuste ja hoiakute ühtlustamise tehnoloogia konfliktide ennetamiseks ning olemaoleva(te) lahendamiseks. Praktikum „Inimese konflikti siseloogika”. Meie meeskonnas olnud (olevad) ja tulevad konfliktid – kuidas neid (ette) näha ja enda/meeskonna kasuks tööle panna.
 • Konflikti stsenaariumid ja lahendamise strateegiad. Kuidas võib konflikt meeskonnas avalduda ja areneda, millised sümptomid (ja stsenaariumid) o­n ohtlikud meeskonna toimimisele, millised o­n konflikti „eelsümptomid” olenevalt konkreetsest arengustsenaariumist, jne. Harjutus „Konflikti põhistsenaariumid” (mängime ja analüüsime läbi, õpime ennetama destruktiivseid stsenaariume ja õpime lahendusstrateegiaid).
 • Konflikti juhtimine. Kes peab ja kes suudab konkreetses olukorras konflikti juhtida – rollide analüüs. Juhi konflikti juhtimise mustrid. Konfliktiliidrid ja juht – mustrite vaatlus. Konfliktid juhiga – kes peab, kes suudab...ja kuidas? Case-i analüüs „Juhi teema konfliktis”.
 • Läbirääkimised konflikti teemal. Läbirääkimised konflikti juhtimise strateegiana. Konfliktläbirääkimised kui stiil ja kui hädavalik – valikute tegemine. Kuidas erinevaid konfliktiläbirääkimisi efektiivselt juhtida. Õppejuhtum.
 • Konfliktsed mustrid ja konfliktsed inimesed. Kuidas me koos toimime ja toimima sobime. Pisiasjad, mis viivad konfliktini ja olulised teemad, mida lahendatakse konflikti abil. Konfliktsed omadused inimes(t)el ja konfliktne käitumine. Harjutus „Konfliktse inimese profiil”.
 • Süsteemsed konfliktid. Konfliktid, pinged ja stress süsteemis – mustrite analüüs. „Pingetekeskne organisatsioon”, „konfliktne organisatsioon”, „konfliktne struktuurüksus” ja konfliktid struktuurüksuste (meeskondade, gruppide vahel). Kuidas leida efektiivseid toimimise mustreid süsteemsete konfliktide korral.
 • Pinged meeskonnas. Tööl o­n tekkinud suhtlemisraskused kolleegide, klientidega - kuidas toimida? Millised o­n võimalikud strateegiad/lahendused teie meeskonnas. Kui töötajate erinevad väärtushinnangud põhjustavad pingeid - mida ette võtta? Suhete juhtimise aabits meeskonnas ja grupis. Praktikum „Suhete aabits kollektiivis”.

Sihtgrupp: Kõigi tasandite töötajad ning meeskonnad, kus o­n tekkinud pinged ning o­n raske jõuda üksmeelsete lahendusteni, kes vajavad teadmisi, oskusi pingetega toimetulekuks ning stressi juhtimiseks. 

Miks valida meid enda organisatsiooni arenduspartneriks?

Pikaajaline kogemus – oleme asutatud 1996. aastal. Meie 20-aastane koolitus- ja konsultatsioonikogemus on garantiiks tippkvaliteedi tagamisel. Meid on usaldanud üle 500 organisatsiooni Eestis ja välisriikides, oleme koolitanud üle 14000 inimese.

Personaalsus – loome personaalseid arendusprogramme ja koolitusi. Lähtume konkreetse organisatsiooni vajadustest ning eesmärkidest, valime sobivad arendusvahendid, meetodid, teemad.

Originaalsus – suur osa meie koolitustest on autoriprogrammid, loodud toetudes pikaajalisele enesetäiendusele, uurimistööle ja inspireerituna igapäevasest tööst organisatsioonidega. Meil on üle 40 autorikoolituse. Oleme välja andnud 5 raamatut organisatsioonipsühholoogia ja sotsiaaltöö valdkonnas.

Püsiv meeskond – meil on püsiv koolitajate ning projektijuhtide meeskond, mis tagab järjepideva arendustöö ning koolituste kvaliteedi. Kõik meie treener-konsultandid on psühholoogia või andragoogika haridustaustaga.

Oleme Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu liige

Kõik liikmed järgivad oma töös Liidu Eetikakoodeksit ning Kvaliteedistandardit.

Kliendid meist

“Helmesest osalenud keskastmejuhid ja eksperdid leidsid, et Meta-Profiti koolitus oli hästi  struktureeritud, vaheldusrikas ja valdkonnaga haakuvad teemad ja näited. Kogu koolituse (sh õppematerjalide) ülesehitus toetasid  õpitut ja on rakendatavad päriselus. Koolituse väärtuslikuima osa moodustasid praktilised ülesanded, mis on aidanud kinnistada töötajate käitumist stressi- ja konfliktsituatsioonides. Hoolimata east, kogemusest ja emotsionaalsest intelligentsusest õppisid kõik uusi tehnikaid ja nõkse - seda näitas koolituse tagasiside küsitlus.
 
Heli Jaago
Kvaliteedijuht
Helmes
"Meta-Profiti meeskond teeb koolituse ettevalmistamisel väga põhjalikku tööd sihtgrupi vajaduste väljaselgitamisel ning eesmärkide püstitamisel.
Koolitusel osalenute tagasiside on valdavalt ülipositiivne. Tunnustatakse koolitajate laia silmaringi, professionaalsust auditooriumi valitsemisel ja intrigeerivate situatsioonidega toimetulekul. Koolituste põhivääruseks peetakse enese, kollektiivi ja organisatsioonikultuuri kõrvaltvaatamise võimalust, analüüsioskuste süvenemist probleemide käsitlemisel ja praktilisi näiteid igapäevaolukordades rakendamiseks."
 
Anne Sirge
Koolitusosakonna juhataja
Ida-Tallinna Keskhaigla
“Meta-Profiti koolitused on üks tõeline positiivne energiasüst igapäevarutiini. Koolitused on interaktiivsed ja sisu paneb pikaks ajaks teemade üle iseseisvalt edasi mõtisklema. On selgelt näha, et sisu on alati välja töötatud konkreetselt meie organisatsiooni vajadusi ja eripärasid arvestades, lahendused probleemidele on toimivad, ja julgus neid organisatsioonis rakendada on loonud positiivseid muutusi meeskondade toimimises ja aktiivsuses. Meie juhtide oskused inimesi coachida ja motiveerida on tänu Meta-Profiti koolitussarjale paranenud ja mis kõige olulisem - nad on ka ise motiveeritumad ja nakatavad pärast koolitust oma teotahtelisusega ka teisi."
 
 Geirit Jansen, AIESEC member in TTÜ
"Läbi koolituste on muutunud meie liikmete viis juhtida organisatsiooni – coachingust on saanud harjumus ning tava, mis aitavad liikmetel mõista paremini organisatsiooni väärtusi ning indiviidi panust sellesse. Meie liikmed näevad arenguvestluste olulisust inimeste ja protsesside juhtimises. Koolitus muutis viisi, kuidas meie liikmed mõistavad meie organisatsiooni, maailma ning seejuures iseend. Teemad ja tegevused olid neile head väljakutseks, kuigi meie liikmed on eelnevalt läbinud mitmeid koolitusi ning paljud neist on alustanud ise koolitajateekonnaga."
 
Alan Ibarra
Vice President Talent Management
Aiesec Eesti OÜ
“Mille poolest oli koolitus eriline:
- koolituse aeg oli maksimaalselt ära kasutatud; - konkreetselt meie meeskonna vajadustest lähtuv (mis on minu arvates  väga tähtis) ja paindlik lähenemine; - tempo oli sobiv; - maksimaalne meeskonna jälgimine ja analüüsimine.“

Katrin Tamme
haridus- ja noorsootöö nõunik
Jõhvi Vallavalitsus
“Oleme Meta-Profitiga teinud koostööd aastast 2007. Koostöö on olnud meeldiv ja meie inimestele väga arendav. Oleme tellinud põhiliselt raske kliendi koolitusi klienditeenindajatele ja ka juhtidele erinevaid teemasid. Eriliseks väärtuseks peame Alexander Kotchubei loodud toimivaid autoriprogramme, mis on päriselus ka rakendatavad ja on personaalselt kohandatud meie organisatsiooni konteksti.
Kõik Meta-Profiti koolitajad ja teised töötajad, kellega oleme kokku puutunud, on inimestena meeldivad, head suhtlejad, siirad ja avatud, kellega on rõõm asju ajada.“

Maigi Reintal
Personalijuht
AS Veolia Keskkonnateenused
„Arenguprogramm juhtimis- ja koostöövõimekuse tõstmiseks Narva Linnavalitsuse Rahandusametis. Rahandusameti meeskond jäi Meta-Profiti koolitusteenusega väga rahule: koolitajad olid asjatundlikud ja väga sõbralikud ning kõik toimus korrektselt ja õigeaegselt. Tahaks hinnata Meta-Profiti väga meeldiva koostöö eest - kui võimalust on, siis sooviksime tulevikus Teiega koostööd teha ja julgeme Teid ka teistele soovitada.”

Jelena Golubeva
Direktori asetäitja
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
“Kolmel päeval toimunud koolitus „Organisatsioonikultuur ja klienditeenindus“ oli nii oma sisult, ülesehituselt kui ka probleemi asetuselt üks omanäolisemaid, kus on õnnestunud osaleda. Vaatenurk ja probleemi asetus ning tee lahendusteni olid uudsed ja huvitavad. Eriti meeldejääv oli psühholoogilisest lähtenurgast suunatud lähenemine.”

Ain Kütt RMK Sagadi muuseumi juht
© 2011 Meta-Profit - organisatsioonide koolitus ja konsultatsioon aastast 1996 | 646 13 80 | meie@metaprofit.ee | Madara tänav 29, 10612 Tallinn | EHISe ID: 7240