AvalehtSupervisioon /  Rahulolu-uuring 50
Rahulolu-uuring 50

Rahulolu-uuring 50

Rahulolu-uuringu eesmärgiks o­n töötajate rahulolu selgitamine töö ja konkreetse organisatsiooni kontekstis ja muutuste kavandamine toetudes saadud tulemustele.
Rahulolu-uuring 50 koosneb 10 põhiparameetrist ja 50 küsimusest.

Rahulolu põhiparameetrid:

 • Kollektiivi iseloom
 • Psühholoogiline õhkkond (sisekliima)
 • Probleemide ja konfliktide lahendamine
 • Töötasu ja ergutamine
 • Karjääri ja perspektiivi võimalused
 • Töö organiseerimine
 • Puhkamisvõimalused ja puhkus
 • Töö sisu
 • Juhtimine
 • Töötingimused

Rahulolu uuring o­n hea nii suurte kui väikeste kollektiivide rahulolu analüüsiks ja organisatsiooni kinnijäämiskohtade selgitamiseks.

Rahulolu uuring annab juhtkonnale võimaluse saada hea ülevaade rahulolu hetkeseisust kolmel tasandil:

 • Üksiktöötaja tasandil (vaid kokkuleppel töötajaga, et tema personaalseid andmeid võib avaldada)
 • Struktuurüksuse tasandil
 • Kogu organisatsiooni tasandil

Rahulolu-uuring annab võimaluse võrrelda konkreetse struktuurüksuse rahulolu võrreldes kogu organisatsiooni rahuolu seisuga, ning kaardistada ka üksiku struktuurüksuse siseseid tendentse.

Rahulolu-uuring töötab eriti hästi koos organisatsiooni töönõustamise protsessiga (kui selle osa) või koolitustega. Sel juhul kavandatakse uuringu tulemuste põhjal konkreetsed muutused, mis aitavad parandada rahulolu seisu organisatsiooni erinevatel tasanditel.

Rahulolu-uuring 50 kajastab rahulolu taset ning rahulolematuse taset eraldi, mis võimaldab organisatsioonil saada eriti hea ülevaade kriitilistest valdkondadest (kõrge rahulolematus), mis vajavad kiiret sekkumist. Madal rahulolu ei pruugi vajada sekkumist.

Rahulolu uuring kui iseseisev projekt annab organisatsiooni juhtkonnale hea ülevaate organisatsiooni "kliimast", sellest, kuidas töötajad ennast firmas tunnevad, millised o­n võtmepunktid rahulolu taseme tõstmiseks organisatsioonis ning võimaluse saadud tulemustele tuginedes iseseisvalt muutusi kavandada.

 

Kuidas rahulolu-uuringut läbi viiakse?

Rahulolu-uuring 50 pakume teile elektroonsel kujul (juhul, kui kõigil töötajatel ei ole ligipääsu arvutile, võib osa küsimustikke täita paberkandjal ning elektroonsesse keskkonda saab need sisestada personalitöötaja), see o­n eriti kiire ning mugav viis.

Saadame teie firma kontaktisiku (sekretär, personalijuht) kaudu kõigile töötajatele e-mailiga lingi meie kodulehel asuvasse keskkonda, kus peale enese identifitseerimist saab hakata küsimustikku täitma. Küsimustiku täitmine nõuab töötajalt reeglina maksimaalselt 15 min. Küsimustikuga o­n kaasas ka tutvustav kaaskiri (soovitavalt ka juhtide poolt) ning täitmise juhend.

Edasi o­n võimalik valida 2 erinevat toimimisvarianti:
1) Lühem - me töötleme andmed, teeme kokkuvõtted ning esitame need juhtkonnale koos analüüsiga, millised o­n eriti tugevad ja millised kriitilised valdkonnad. Millele peaks enam tähelepanu pöörama ja kuidas seda võiks arvestada järgmiste sammude tegemisel. Uuringu analüüsis o­n välja toodud firma rahulolu seis tervikuna ning struktuurüksuste lõikes. Samuti o­n võrreldud struktuurüksusi omavahel ning firma keskmiste tulemustega.
2) Pikem - peale küsimustiku täitmist o­n vastanutel võimalus osaleda individuaalsel intervjuul Meta-Profiti konsultandiga. Intervjuude käigus täpsustame ning laiendame antud vastuseid ja püüame leida rahulolematuse-rahulolu (tegelikke) põhjuseid. Intervjuudes saab juhtkond reeglina väga olulist täiendavat infot andmete analüüsiks ja tõlgendamiseks ning muutuste planeerimiseks. Pikema variandiga kaasnevaks positiivseks efektiks o­n ka töötajate kaasamine, mis omakorda suurendab rahulolu. Intervjuu kestvuseks o­n 45 min.

Rahulolu-uuringusse o­n võimalik kaasata kõik firma töötajad või vaid kindlad osakonnad.

Konkreetse töötaja ajakulu seoses rahulolu-uuringuga o­n maksimaalselt 1 tund (15 min. küsimustiku täitmiseks + 45 min. intervjuu)

Rahulolu-uuringu väljundiks o­n kirjalik ja graafiline kokkuvõte/analüüs ning põhjalik suuline tagasiside juhtkonnale.

Rahulolu-uuring 50 hind:

Palun võtke meiega ühendust ning koostame teie organisatsioonile pakkumise lähtudes kavandatava uuringu mahust ning teie eelistustest.

Miks valida meid enda organisatsiooni arenduspartneriks?

Pikaajaline kogemus – oleme asutatud 1996. aastal. Meie 20-aastane koolitus- ja konsultatsioonikogemus on garantiiks tippkvaliteedi tagamisel. Meid on usaldanud üle 500 organisatsiooni Eestis ja välisriikides, oleme koolitanud üle 14000 inimese.

Personaalsus – loome personaalseid arendusprogramme ja koolitusi. Lähtume konkreetse organisatsiooni vajadustest ning eesmärkidest, valime sobivad arendusvahendid, meetodid, teemad.

Originaalsus – suur osa meie koolitustest on autoriprogrammid, loodud toetudes pikaajalisele enesetäiendusele, uurimistööle ja inspireerituna igapäevasest tööst organisatsioonidega. Meil on üle 40 autorikoolituse. Oleme välja andnud 5 raamatut organisatsioonipsühholoogia ja sotsiaaltöö valdkonnas.

Püsiv meeskond – meil on püsiv koolitajate ning projektijuhtide meeskond, mis tagab järjepideva arendustöö ning koolituste kvaliteedi. Kõik meie treener-konsultandid on psühholoogia või andragoogika haridustaustaga.

Oleme Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu liige

Kõik liikmed järgivad oma töös Liidu Eetikakoodeksit ning Kvaliteedistandardit.

Kliendid meist

“Helmesest osalenud keskastmejuhid ja eksperdid leidsid, et Meta-Profiti koolitus oli hästi  struktureeritud, vaheldusrikas ja valdkonnaga haakuvad teemad ja näited. Kogu koolituse (sh õppematerjalide) ülesehitus toetasid  õpitut ja on rakendatavad päriselus. Koolituse väärtuslikuima osa moodustasid praktilised ülesanded, mis on aidanud kinnistada töötajate käitumist stressi- ja konfliktsituatsioonides. Hoolimata east, kogemusest ja emotsionaalsest intelligentsusest õppisid kõik uusi tehnikaid ja nõkse - seda näitas koolituse tagasiside küsitlus.
 
Heli Jaago
Kvaliteedijuht
Helmes
"Meta-Profiti meeskond teeb koolituse ettevalmistamisel väga põhjalikku tööd sihtgrupi vajaduste väljaselgitamisel ning eesmärkide püstitamisel.
Koolitusel osalenute tagasiside on valdavalt ülipositiivne. Tunnustatakse koolitajate laia silmaringi, professionaalsust auditooriumi valitsemisel ja intrigeerivate situatsioonidega toimetulekul. Koolituste põhivääruseks peetakse enese, kollektiivi ja organisatsioonikultuuri kõrvaltvaatamise võimalust, analüüsioskuste süvenemist probleemide käsitlemisel ja praktilisi näiteid igapäevaolukordades rakendamiseks."
 
Anne Sirge
Koolitusosakonna juhataja
Ida-Tallinna Keskhaigla
“Meta-Profiti koolitused on üks tõeline positiivne energiasüst igapäevarutiini. Koolitused on interaktiivsed ja sisu paneb pikaks ajaks teemade üle iseseisvalt edasi mõtisklema. On selgelt näha, et sisu on alati välja töötatud konkreetselt meie organisatsiooni vajadusi ja eripärasid arvestades, lahendused probleemidele on toimivad, ja julgus neid organisatsioonis rakendada on loonud positiivseid muutusi meeskondade toimimises ja aktiivsuses. Meie juhtide oskused inimesi coachida ja motiveerida on tänu Meta-Profiti koolitussarjale paranenud ja mis kõige olulisem - nad on ka ise motiveeritumad ja nakatavad pärast koolitust oma teotahtelisusega ka teisi."
 
 Geirit Jansen, AIESEC member in TTÜ
"Läbi koolituste on muutunud meie liikmete viis juhtida organisatsiooni – coachingust on saanud harjumus ning tava, mis aitavad liikmetel mõista paremini organisatsiooni väärtusi ning indiviidi panust sellesse. Meie liikmed näevad arenguvestluste olulisust inimeste ja protsesside juhtimises. Koolitus muutis viisi, kuidas meie liikmed mõistavad meie organisatsiooni, maailma ning seejuures iseend. Teemad ja tegevused olid neile head väljakutseks, kuigi meie liikmed on eelnevalt läbinud mitmeid koolitusi ning paljud neist on alustanud ise koolitajateekonnaga."
 
Alan Ibarra
Vice President Talent Management
Aiesec Eesti OÜ
“Mille poolest oli koolitus eriline:
- koolituse aeg oli maksimaalselt ära kasutatud; - konkreetselt meie meeskonna vajadustest lähtuv (mis on minu arvates  väga tähtis) ja paindlik lähenemine; - tempo oli sobiv; - maksimaalne meeskonna jälgimine ja analüüsimine.“

Katrin Tamme
haridus- ja noorsootöö nõunik
Jõhvi Vallavalitsus
“Oleme Meta-Profitiga teinud koostööd aastast 2007. Koostöö on olnud meeldiv ja meie inimestele väga arendav. Oleme tellinud põhiliselt raske kliendi koolitusi klienditeenindajatele ja ka juhtidele erinevaid teemasid. Eriliseks väärtuseks peame Alexander Kotchubei loodud toimivaid autoriprogramme, mis on päriselus ka rakendatavad ja on personaalselt kohandatud meie organisatsiooni konteksti.
Kõik Meta-Profiti koolitajad ja teised töötajad, kellega oleme kokku puutunud, on inimestena meeldivad, head suhtlejad, siirad ja avatud, kellega on rõõm asju ajada.“

Maigi Reintal
Personalijuht
AS Veolia Keskkonnateenused
„Arenguprogramm juhtimis- ja koostöövõimekuse tõstmiseks Narva Linnavalitsuse Rahandusametis. Rahandusameti meeskond jäi Meta-Profiti koolitusteenusega väga rahule: koolitajad olid asjatundlikud ja väga sõbralikud ning kõik toimus korrektselt ja õigeaegselt. Tahaks hinnata Meta-Profiti väga meeldiva koostöö eest - kui võimalust on, siis sooviksime tulevikus Teiega koostööd teha ja julgeme Teid ka teistele soovitada.”

Jelena Golubeva
Direktori asetäitja
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
“Kolmel päeval toimunud koolitus „Organisatsioonikultuur ja klienditeenindus“ oli nii oma sisult, ülesehituselt kui ka probleemi asetuselt üks omanäolisemaid, kus on õnnestunud osaleda. Vaatenurk ja probleemi asetus ning tee lahendusteni olid uudsed ja huvitavad. Eriti meeldejääv oli psühholoogilisest lähtenurgast suunatud lähenemine.”

Ain Kütt RMK Sagadi muuseumi juht
© 2011 Meta-Profit - organisatsioonide koolitus ja konsultatsioon aastast 1996 | 646 13 80 | meie@metaprofit.ee | Madara tänav 29, 10612 Tallinn | EHISe ID: 7240